Nacházíte se v sekci:
www.pingpong.cz » SPORT PRO VŠECHNY » PRAVIDLA, FORMULÁŘE... » PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU:
PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU

Schváleno Výkonným výborem ČAST s platností od 1.4.1998
Zpracovali: Ing. Václav Šafařík, Fedor Donát, změny do 1.10.2000 zapracoval Zdeněk Jirásek.

Tato Pravidla stolního tenisu ČAST, byly aktualizované dne 1.9.2012 podle změn v Handbooku ITTF (+++ aktualizace online dosud nebyla úplně provedena +++)

 • ke stažení v pdf »
  "Pravidla stolního tenisu ČAST " jsou rozdělena do dvou částí:
 • PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU »
  (THE LAWS OF TABLE TENNIS) převzatá z kapitoly 2 souboru řádů ITTF (Handbook ITTF).
 • PŘEDPISY PRO MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE »
  (REGULATIONS FOR INTERNATIONAL COMPETITIONS) převzaté z kapitoly 3.1 až 3.5 souboru řádů ITTF (Handbook ITTF).

  Pravidla a předpisy pro mezinárodní soutěže platí i pro soutěže domácí s výjimkou případů, kdy bylo nutno přijmout pro domácí soutěže ustanovení odlišná, která musí být schválena VV ČAST, jsou psána kurzívou a označena indexem „a“.
  Používá se mužský rod, ale může odkazovat jak na muže tak i ženy. V případě odchylek mezi českou a anglickou verzi platí verze anglická.


  PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU
  1.Stůl2.1.
  2.Síťka2.2.
  3.Míček2.3.
  4.Pálka2.4.
  5.Definice některých pojmů2.5.
  6.Správné podání2.6.
  7.Správné vrácení míčku2.7.
  8.Postup hry2.8.
  9.Nový míč2.9.
  10.Bod2.10.
  11.Sada2.11.
  12.Zápas2.12.
  13.Volba podání, příjmu a stran2.13.
  14.Nesprávná změna podání, příjmu a stran2.14.
  15.Časový limit2.15.
  1.Závaznost pravidel a předpisů3.1.
  Druhy soutěží3.1.1.
  Platnost3.1.2.
  2.Hrací vybavení a podmínky3.2.
  Schválené hrací vybavení3.2.1.
  Oblečení hráčů3.2.2.
  Hrací podmínky3.2.3.
  Kontrola pálky3.2.4.
  Reklamy3.2.5.
  3.Pravomoc rozhodčích3.3.
  Vrchní rozhodčí3.3.1.
  Rozhodčí3.3.2.
  Námitky3.3.3.
  4.Řízení zápasu3.4.
  Hlášení stavu3.4.1.
  Hrací vybavení3.4.2.
  Rozehrávání3.4.3.
  Přestávky ve hře3.4.4.
  5.Disciplinární předpisy3.5.
  Rady hráčům3.5.1.
  Nesprávné chování3.5.2.
  Lepení3.5.3.

  PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU

   

  2.1.STŮL

  2.1.1. Povrch stolu se nazývá hrací plocha. Hrací plocha má tvar obdélníku dlouhého 274 cm, širokého 152,5 cm a musí být vodorovná ve výši 76 cm nad podlahou.

  2.1.2. K hrací ploše patří i horní hrany stolu, nikoliv však boční stěny pod těmito hranami.

  2.1.3. Hrací plocha může být z jakéhokoliv materiálu a musí být celá rovnoměrně pružná tak, aby se standardní míček volně puštěný z výše 30 cm odrazil do výše asi 23 cm.

  2.1.4. Hrací plocha musí mít jednotnou tmavou barvu a nesmí být lesklá; je ohraničena bílými postranními čarami širokými 2 cm a dlouhými 274 cm a bílými koncovými čarami širokými 2 cm a dlouhými 152,5 cm.

  2.1.5. Hrací plocha je rozdělena na dvě poloviny svislou síťkou napnutou rovnoběžně s koncovými čarami. Síťka nepřerušeně předěluje plochu stolu.

  2.1.6. Pro čtyřhry je každá z obou polovin rozdělena čarou rovnoběžnou s postranními čarami na dvě čtvrtiny. Tato čára je bílá, 3 mm široká a nazývá se středová čára. Tato středová čára se považuje za součást pravé čtvrtiny hrací plochy podávajícího hráče a pravé čtvrtiny hrací plochy přijímajícího hráče.

   

  2.2.SÍŤKA

  2.2.1. "Síťka" se skládá z vlastní síťky, motouzu, na němž je síťka zavěšena, stojánku včetně svěráčků, které přidržují síťku ke stolu.

  2.2.2. Síťka je vypnuta motouzem a upevněna na svislých stojáncích vysokých 15,25 cm; sloupky stojánků jsou vzdáleny 15,25 cm od postranních čar stolu.

  2.2.3. Horní okraj síťky je po celé délce 15,25 cm vysoko nad hrací plochou.

  2.2.4. Spodní okraj síťky je po celé délce co nejtěsněji u hrací plochy, konce síťky jsou co nejtěsněji připojeny ke stojánkům.

   

  2.3.MÍČEK

  2.3.1. Míček je kulatý a má průměr 40mm (s platností od 1.10.2000)

  2.3.2. Předepsaná hmotnost míčku je 2,7g (s platností od 1.10.2000)

  2.3.3. Míček je zhotoven z celuloidu nebo z podobné plastické hmoty; je bílý nebo oranžový a matný.

   

  2.4.PÁLKA

  2.4.1. Pálka může mít jakoukoliv velikost, tvar i hmotnost; podklad pálky musí být plochý a neohebný.

  2.4.2. Nejméně 85% tloušťky podkladu pálky musí být z přírodního dřeva; vrstva vlepená uvnitř podkladu pálky může být zpevněna různým vláknitým materiálem, např. uhlíkovými vlákny (carbon fibre) nebo skelnými vlákny (glass fibre) nebo lisovaným papírem (compressed paper), nesmí však být silnější než 7,5% celkové tloušťky podkladu pálky ani silnější než 0,35 mm; určující je nižší hodnota.

  2.4.3. Strana pálky, která se užívá ke hře, musí být pokryta buď obyčejnou vroubkovanou gumou s vroubky navrch a s celkovou tloušťkou potahu včetně lepidla nebo lepicí fólie maximálně 2 mm nebo sendvičem s vroubky dovnitř nebo navrch a s celkovou tloušťkou potahu včetně lepidla nebo lepicí fólie maximálně 4 mm.

  2.4.3.1 "Obyčejná vroubkovaná guma" je jedna vrstva nehoubovité gumy, přírodní nebo syntetické, na níž jsou vroubky rovnoměrně rozděleny po celé ploše tak, aby na 1 cm˛ bylo nejméně 10 a nejvýše 50 vroubků.

  2.4.3.2. "Sendvič" je jedna vrstva houbovité gumy pokrytá jednou vnější vrstvou obyčejné vroubkované gumy; vrstva vroubkované gumy nesmí být silnější než 2 mm.

  2.4.4. Potahový materiál musí pokrývat celý podklad pálky až po okraje, ale nesmí tyto okraje přesahovat; jedinou výjimkou je část pálky u držátka, na níž při hře spočívají prsty, ta může zůstat nekrytá nebo může být pokryta jakýmkoliv materiálem.

  2.4.5. List pálky, jakákoliv vrstva vlepená uvnitř podkladu listu a jakákoliv vrstva potahového materiálu nebo lepidla na straně pálky, která se používá ke hře musí být souvislá a musí mít stejnou tloušťku.

  2.4.6. Povrch potahu na pálce nebo povrch strany pálky, která je bez potahu, musí být matný, jasně červený na jedné straně pálky a černý na druhé straně pálky.

  2.4.7. Malé odchylky od jednolitosti povrchu nebo jednotnosti barvy způsobené náhodným poškozením nebo opotřebením mohou být povoleny za předpokladu, že podstatně nemění povahu povrchu.

  2.4.8. Hráč je povinen poskytnout pálku, s níž chce hrát, soupeři a rozhodčímu k přezkoumání, a to na začátku zápasu a v průběhu zápasu, kdykoliv pálku mění.

   

  2.5.DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

  2.5.1. Doba, po kterou je míček ve hře, se nazývá "míč".

  2.5.2. Míček je "ve hře" od posledního okamžiku, kdy spočívá nehnutě na dlani volné ruky, dříve než jej podávající úmyslně vyhodí k provedení podání, až do okamžiku, kdy se dotkne čehokoliv jiného než hrací plochy, "síťky", pálky držené v hrající ruce nebo hrající ruky po zápěstí nebo když byl míč jinak ukončen nařízením nového míče nebo započítáním bodu.

  2.5.3. Míč, jehož výsledek se nezapočítává, se nazývá "nový míč".

  2.5.4. Míč, jehož výsledek se započítává, se nazývá "bod".

  2.5.5. "Hrající ruka" je ruka (po zápěstí), ve které hráč drží pálku.

  2.5.6. "Volná ruka" je ruka (po zápěstí), ve které hráč nedrží pálku.

  2.5.7. Hráč "udeří" (zahraje) míček, dotkne-li se ho ve hře buď pálkou drženou v hrající ruce nebo hrající rukou až po zápěstí.

  2.5.8. Hráč míčku „brání v dopadu“, dotkne-li se tělem nebo kteroukoliv částí oděvu nebo vybavení míčku ve hře v okamžiku kdy se míček pohybuje směrem k hrací ploše a dříve než přelétne jeho koncovou čáru, aniž se dotkl jeho poloviny stolu od okamžiku kdy byl naposled zahrán soupeřem.

  2.5.9. "Podávající" je hráč, který má udeřit míček v určitém míči jako první.

  2.5.10. "Přijímající" je hráč, který má udeřit míček v míči jako druhý.

  2.5.11. "Rozhodčí" je osoba, pověřená řízením průběhu zápasu.

  2.5.12. "Pomocný rozhodčí" je osoba pověřená pomáhat rozhodčímu při určitých rozhodnutích.

  2.5.13. "Kterákoliv část hráčova oděvu nebo vybavení" zahrnuje vše, co měl hráč na sobě nebo při sobě při začátku míče včetně pálky (ale s výjimkou míčku).

  2.5.14. Za míček letící "přes síťku" nebo "kolem ni" se považuje míček, který přeletí kdekoliv, jen ne mezi síťkou a stojánkem nebo síťkou a hrací plochou.

  2.5.15. Za "koncovou čáru" se považuje čára prodloužená do nekonečna na obou stranách stolu.

   

  2.6.SPRÁVNÉ PODÁNÍ

  2.6.1. Při začátku podání musí míček ležet volně a nehybně na ploché, otevřené dlani volné ruky podávajícího za koncovou čarou a nad úrovní hrací plochy.

  2.6.2. Podávající hráč pak nadhodí míček z dlaně volné ruky vzhůru přibližně svislým směrem, aniž mu udělí rotaci, a to tak, aby míček byl nadhozen nejméně 16 cm vysoko a pak padal, aniž by se čehokoli dotkl dříve, než jej hráč udeří.

  2.6.3. Když míček padá, udeří jej podávající tak, aby se nejdříve dotkl vlastní poloviny hrací plochy a po dopadu přeskočil "přes síťku" nebo "kolem ní" na polovinu přijímajícího hráče; při čtyřhře se míček musí nejdříve dotknout pravé čtvrtiny hrací plochy na straně podávajícího a pak pravé čtvrtiny hrací plochy na straně přijímajícího.

  2.6.4. Míček i pálka musí být nad úrovní hrací plochy od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen.

  2.6.5. V okamžiku, kdy hráč udeří míček při podání, musí být míček za koncovou čarou hrací plochy podávajícího; míček přitom nesmí být od síťky dále než ta část těla podávajícího (vyjma jeho paže, hlavy nebo nohy), která je nejdále od síťky.

  2.6.6. Hráč je povinen provádět podání tak, aby rozhodčí nebo pomocný rozhodčí mohl posoudit jeho správnost.

  2.6.6.1. Jestliže má rozhodčí pochybnosti o správnosti podání, ale ani on sám ani pomocný rozhodčí si nejsou jisti, zda bylo podání proti pravidlům, může, stane-li se to v zápase poprvé, hráče napomenout, aniž započítá bod.

  2.6.6.2. Jestliže v témže zápase hráč nebo jeho spoluhráč ve čtyřhře podává znovu tak, že to vzbuzuje pochybnosti o jeho správnosti (z téhož nebo i jiného důvodu), přijímající získá bod.

  2.6.6.3. Jestliže však podávající hráč jasně nevyhoví požadavkům správného podání, rozhodčí hráče nebude napomínat a přijímající získá bod při prvním i při všech dalších případech.

  2.6.7. Rozhodčí může výjimečně upustit od přísného dodržení předepsaného způsobu podání, jestliže je před začátkem hry upozorněn, že v tom hráči brání tělesná vada.

   

  2.7.SPRÁVNÉ VRÁCENÍ MÍČKU

  2.7.1. Míček musí být - po podání nebo po vrácení podání - udeřen tak, aby letěl "přes síťku" nebo "kolem ní" a dotkl se soupeřovy poloviny hrací plochy buď přímo nebo po doteku "síťky".

   

  2.8.POSTUP HRY

  2.8.1. Při dvouhře provede podávající hráč správně podání, přijímající hráč je správně vrátí a pak si podávající a přijímající střídavě míček správně vracejí.

  2.8.2. Při čtyřhře provede podávající hráč správně podání, přijímající je správně vrátí, pak vrátí míček spoluhráč podávajícího, po něm spoluhráč přijímajícího, pak hráč, který podával, a potom střídavě každý z hráčů v uvedeném pořadí.

   

  2.9.NOVÝ MÍČ

  2.9.1. Rozhodčí nařídí nový míč v těchto případech:

  2.9.1.1. letí-li míček při podání "přes síťku" nebo "kolem ní" a dotkne-li se "síťky", pokud bylo podání jinak správné, nebo zabrání-li přijímající hráč nebo jeho spoluhráč (při čtyřhře) míčku v dopadu;

  2.9.1.2. bylo-li podání provedeno, když přijímající hráč nebo dvojice (při čtyřhře) nebyli připraveni, avšak jen neučiní-li přijímající hráč nebo spoluhráč (při čtyřhře) pokus podání vrátit;

  2.9.1.3. jestliže nezaviněné okolnosti zabránily některému z hráčů provést správně podání nebo správně míček vrátit, popř. dodržet ustanovení některého jiného pravidla;

  2.9.1.4. je-li hra přerušena rozhodčím nebo pomocným rozhodčím.

  2.9.2. Hra může být přerušena v těchto případech:

  2.9.2.1. aby byl napraven omyl v pořadí podání, příjmu podání nebo ve střídání stran;

  2.9.2.2. aby byla zahájena hra podle pravidla o časovém limitu;

  2.9.2.3. aby byl hráč napomenut nebo potrestán;

  2.9.2.4. protože došlo k takovému porušení podmínek pro hru, že by to mohlo ovlivnit výsledek míče.

   

  2.10.BOD

  2.10.1. Mimo případy, kdy rozhodčí nařídí nový míč, získá hráč bod v těchto případech:

  2.10.1.1. neprovede-li jeho soupeř správně podání;

  2.10.1.2. nevrátí-li jeho soupeř správně míček;

  2.10.1.3. jestliže provede správně podání nebo míček správně vrátí a míček se dotkne čehokoli jiného než "síťky" dříve, než jej zahraje soupeř;

  2.10.1.4. jestliže míček přeletí přes jeho polovinu hrací plochy nebo přes jeho koncovou čáru, aniž se dotkne jeho poloviny hrací plochy poté, co byl zahrán soupeřem;

  2.10.1.5. zabrání-li jeho soupeř míčku v dopadu;

  2.10.1.6. udeří-li jeho soupeř míček dvakrát za sebou;

  2.10.1.7. zahraje-li jeho soupeř míček tou stranou pálky, jejíž povrch neodpovídá ustanovením pravidel 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5.

  2.10.1.8. pohne-li jeho soupeř tělem nebo "kteroukoli částí svého oděvu nebo vybavení" hrací plochou;

  2.10.1.9. dotkne-li se jeho soupeř tělem nebo "kteroukoli částí svého oděvu nebo vybavení" "síťky";

  2.10.1.10. dotkne-li se jeho soupeř volnou rukou hrací plochy;

  2.10.1.11. zahraje-li ve čtyřhře dvojice soupeřů míček mimo správné pořadí, jež je dáno tím, kdo první podával a kdo první přijímal;

  2.10.1.12. podle ustanovení pravidla o hře v časovém limitu (2.15.2).

   

  2.11.SADA

  2.11.1. Sadu vyhraje hráč nebo dvojice (při čtyřhře), který (která) jako první získá 21 bodů, vyjma případ, kdy oba hráči nebo obě dvojice (při čtyřhře) získají 20 bodů; potom vyhraje sadu ten hráč nebo ta dvojice (při čtyřhře), který (která) jako první získá o 2 body více než soupeř.

   

  2.12.ZÁPAS

  2.12.1. Zápas se hraje buď na dvě vítězné sady ze tří nebo na tři vítězné sady z pěti.

  2.12.2. Hra v průběhu celého zápasu musí být nepřetržitá (plynulá) s výjimkou pravidly povolených přestávek.

   

  2.13.VOLBA PODÁNÍ, PŘÍJMU A STRAN

  2.13.1. O právo zvolit počáteční pořadí podání a příjmu podání, jakož i zvolit na počátku zápasu stranu, se losuje a vítěz losu může buď zvolit, že bude první podávat nebo první přijímat nebo na které straně začne hrát.

  2.13.2. Jestliže jeden z hráčů (jedna z dvojic) zvolil (zvolila), že začne podávat nebo přijímat nebo že začne hrát na určité straně, druhý hráč (druhá dvojice) má právo volby toho, co nerozhodl soupeř.

  2.13.3. Vždy po 5 bodech se mění podání, tj. přijímající hráč nebo dvojice se stane podávajícím (podávající dvojicí), a to až do konce sady, popř. do stavu 20 : 20 nebo do začátku hry podle pravidla o časovém limitu, kdy pořadí podávání a přijímání zůstává stejné, ale

  podávající se střídají po každém dosaženém bodu.

  2.13.4. V každé sadě čtyřhry rozhodne dvojice, která má právo provádět prvních pět podání v této sadě, který hráč z dvojice bude první podávat a v první sadě zápasu přijímající dvojice rozhodne, který hráč z dvojice bude první přijímat; v dalších sadách po určení hráče, který bude podávat jako první, je vždy prvním přijímajícím ten hráč, který na něho v předchozí sadě podával.

  2.13.5. Ve čtyřhře se při každé změně podání stává předchozí přijímající podávajícím a spoluhráč předchozího podávajícího přijímajícím hráčem.

  2.13.6. Hráč nebo dvojice, který podával (která podávala) v sadě jako první, bude v příští sadě jako první přijímat; v poslední možné (rozhodující) sadě musí přijímající dvojice změnit postavení, jakmile první z dvojic dosáhne 10 bodů.

  2.13.7. Hráč (dvojice), který začal (která začala) hrát na jedné straně stolu, hraje v následující sadě na opačné straně stolu; v poslední možné (rozhodující) sadě musí hráči (dvojice) změnit strany, jakmile první z nich dosáhne 10 bodů.

   

  2.14.NESPRÁVNÁ ZMĚNA PODÁNÍ, PŘÍJMU A STRAN

  2.14.1. Jestliže hráč podává nebo přijímá mimo správné pořadí, musí rozhodčí přerušit hru ihned po zjištění tohoto omylu. Podává nebo přijímá pak vždy ten hráč, který má podle dosaženého stavu bodů podávat podle pořadí určeného na začátku zápasu, ve čtyřhře podle pořadí zvoleného dvojicí, která začala podávat v sadě, v níž byl omyl zjištěn.

  2.14.2. Jestliže hráči nevystřídali strany, ačkoliv tak měli učinit, musí být hra přerušena ihned po zjištění omylu. Postavení hráčů se pak opraví tak, aby při dosaženém stavu odpovídalo postavení určenému na začátku zápasu.

  2.14.3. Body dosažené před zjištěním omylu se vždy započítávají.

   

  2.15.ČASOVÝ LIMIT

  2.15.1. Pravidlo o časovém limitu se použije, jestliže sada není dohrána do patnácti minut od zahájení sady (vyjma případu, že oba hráči nebo obě dvojice již dosáhli 19 nebo více bodů) nebo kdykoliv před uplynutím této doby, jestliže o to požádají oba hráči nebo obě dvojice.

  2.15.1.1. Je-li při dosažení časového limitu míček ve hře, rozhodčí hru přeruší a hru znovu zahajuje podáním hráč, který podával při míči, který byl přerušen.

  2.15.1.2. Není-li při dosažení časového limitu míček ve hře, zahajuje další hru podáním hráč, který v bezprostředně předchozím míči přijímal.

  2.15.2. Každý z hráčů se pak vždy po bodu střídá v podání až do konce sady. Jestliže přijímající hráč nebo dvojice míček třináctkrát správně vrátí, přijímající hráč nebo dvojice získá bod.

  2.15.3. Je-li v zápase zavedeno pravidlo o časovém limitu nebo set trvá déle než 15 minut, všechny následující sety tohoto zápasu se hrají podle pravidla o časovém limitu.

   


   

  PŘEDPISY PRO MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE

   

  3.1.ZÁVAZNOST PRAVIDEL A PŘEDPISŮ

   

  3.1.1.DRUHY SOUTĚŽÍ

  3.1.1.1. "Mezinárodní soutěž" je soutěž, které se mohou zúčastnit hráči z více národních svazů než jednoho.

  3.1.1.2. "Mezinárodní utkání" je utkání družstev, reprezentujících určité národní svazy.

  3.1.1.3. "Otevřený turnaj" (open tournament) je turnaj, k němuž se mohou přihlásit hráči všech národních svazů.

  3.1.1.4. "Turnaj s omezenou účastí" (restricted tournament) je turnaj, k němuž se mohou přihlásit jen vymezené (nikoliv věkem) skupiny hráčů.

  3.1.1.5. "Turnaj na pozvání" (invitation tournament) je turnaj, k němuž se mohou přihlásit jen určení, jednotlivě pozvaní hráči.

   

  3.1.2.PLATNOST

  3.1.2.1. S výjimkou uvedenou v předpise 3.1.2.2. platí "Pravidla" (kapitola 2) pro soutěže o světové, kontinentální a olympijské tituly, otevřené turnaje a, pokud se zúčastněné národní svazy nedohodnou jinak, pro mezinárodní utkání.

  3.1.2.2. Rada ITTF má právo pověřit pořadatele otevřeného turnaje uplatnit v průběhu tohoto turnaje experimentální (zkušební) změny pravidel, které budou blíže specifikovány Výkonným výborem ITTF.

  3.1.2.3. Předpisy pro mezinárodní soutěže platí pro tyto soutěže:

  3.1.2.3.1. soutěže o světové a olympijské tituly, pokud nějaké odchylky neschválila Rada ITTF a předem to nebylo oznámeno zúčastněným národním svazům;

  3.1.2.3.2. soutěže o kontinentální tituly, pokud nějaké odchylky neschválila příslušná kontinentální federace a předem to nebylo oznámeno zúčastněným národním svazům;

  3.1.2.3.3. mezinárodní mistrovství, pokud nějaké odchylky neschválil Výkonný výbor ITTF a pokud tyto odchylky nebyly odsouhlaseny účastníky v souladu s předpisem 3.1.2.4;

  3.1.2.3.4. ostatní otevřené turnaje s výjimkou uvedenou v předpise 3.1.2.4.

  3.1.2.4. Jestliže se v otevřeném turnaji má uplatnit odchylka od předpisů pro mezinárodní soutěže, musí být podstata a rozsah této odchylky uvedeny v přihlášce k soutěži; vyplnění a potvrzení přihlášky se považuje za projev souhlasu přihlášeného s podmínkami soutěže a tedy i s uvedenými odchylkami.

  3.1.2.5. Doporučuje se dodržet pravidla a předpisy ve všech mezinárodních soutěžích; jestliže se však dodržují předpisy o ústavě ITTF, mohou se mezinárodní turnaje s omezenou účastí a turnaje na pozvání a uznané mezinárodní soutěže pořádané organizacemi, které nejsou členy ITTF, uskutečnit podle ustanovení přijatých příslušnou pořádající organizací.

  3.1.2.6. Všeobecně se předpokládá, že pravidla a předpisy pro mezinárodní soutěže platí, pokud odchylky nebyly předem dohodnuty nebo uvedeny v rozpisu dané soutěže.

  3.1.2.7. Podrobné vysvětlení předpisů, včetně upřesnění o hracím vybavení, bude zveřejněno v technických příručkách schválených Radou ITTF a v příručkách ITTF pro rozhodčí a pro vrchní rozhodčí.

  3.1.2.7a. Pro domácí soutěže jsou předpisy, včetně upřesnění o hracím vybavení, uvedeny v Soutěžním řádu, popř. v rozpisu příslušné soutěže.

   

  3.2.HRACÍ VYBAVENÍ A PODMÍNKY

   

  3.2.1.SCHVÁLENÉ HRACÍ VYBAVENÍ

  3.2.1.1. Schvalování hracího vybavení pro mezinárodní soutěže provádí komise ITTF pro hrací vybavení z pověření Rady ITTF; schválení může Rada kdykoliv zrušit při zjištění, že by jeho pokračující platnost poškodila sport.

  3.2.1.2. Formulář přihlášky nebo rozpis otevřeného turnaje musí obsahovat určení značky a barvy stolů, sítěk a míčků, jež mají být použity; volbu hracího vybavení má národní svaz, na jeho území se soutěž koná, přičemž značky a druhy hracího vybavení musí být vybrány z těch, které jsou schváleny ITTF.

  3.2.1.2a. Domácí soutěže se mohou hrát i na stolech a se síťkami a míčky, které nemají schválení ITTF; určení značek a druhů stolů, sítěk a míčků může být uvedeno v rozpisu soutěže.

  3.2.1.3. Strana pálky, která se používá ke hře, musí být pokryta jen těmi značkami a druhy potahů, které pro příslušné období schválila ITTF. Potah musí být připevněn na pálku takovým způsobem, aby obchodní značka potahů a schvalovací znak ITTF byly jasně viditelné u hrany (okraje) pálky na potahu užívaném ke hře.

  3.2.1.3a. Okresní svazy mohou pro soutěže jimi řízené, popř. schválené, povolit výjimku z předpisu 3.2.1.3. s tím, že jsou to povinny výslovně uvést v rozpisu příslušné soutěže.

  3.2.1.4. Soupis schválených lepidel, který lze použít pro lepení potahů, je k dispozici na sekretariátu ITTF.

  3.2.1.4a. Výklad k používání lepicích fólií a lepidel stanoví ČAST. Lepení potahů v hrací místnosti je zakázáno. Pořadatel soutěže je povinen vyčlenit pro lepení potahů zvláštní místnost.

   

  3.2.2.OBLEČENÍ HRÁČŮ

  3.2.2.1. Hráčské oblečení sestává zpravidla z košile s krátkým rukávem (dresu) a krátkých kalhot (šortek) nebo sukénky, ponožek a hrací obuvi; ostatní součásti oblečení, jako např. teplákovou soupravu nebo její části, nesmí mít hráč při hře na sobě, vyjma případy, kdy to povolí vrchní rozhodčí.

  3.2.2.2. Hlavní barva dresu, sukénky nebo šortek musí být, vyjma rukávy a límečky dresu, jasně odlišná od barvy míčku, jímž se hraje.

  3.2.2.3. Na hráčském oblečení mohou být čísla nebo písmena na zádní straně dresu označující hráče, jeho asociaci nebo při klubových utkáních jeho klub a reklamy v souladu s předpisem 3.2.4.8.

  3.2.2.4. Jakákoliv čísla používaná na přání organizátorů k indentifikaci hráčů mají přednost před reklamou, umístěnou ve středu zadní části dresu. Toto číslo musí být na ploše do 600 cm

  3.2.2.5. Jakékoliv znaky nebo ozdoby na přední straně hracího oblečení a jakékoliv předměty, které má hráč (hráčka) na sobě, např. šperky, nesmějí být tak nápadné nebo lesklé, aby soupeři ztěžovaly sledování hry.

  3.2.2.6. Na oblečení nesmějí být znaky nebo nápisy, které by mohly být urážlivé nebo škodit dobré pověsti hry.

  3.2.2.7 Jakýkoliv spor o tom, zda hrací oblečení odpovídá předpisu a je přípustné, rozhoduje vrchní rozhodčí.

  3.2.2.8. Všichni hráči jednoho družstva (při utkání družstev) a oba spoluhráči z téhož národního svazu při čtyřhře musí být jednotně oblečeni; výjimky je možné připustit u obuvi a ponožek.

  3.2.2.8a. Otázku jednotného oblečení hráčů v domácích soutěžích družstev i hráčů jednoho oddílu (klubu) v soutěžích čtyřher řeší rozpis příslušné soutěže.

  3.2.2.9. Soupeři (jednotlivci či dvojice) musí hrát v dresech natolik rozdílných barev, aby je diváci snadno mohli rozlišit.

  3.2.2.9a. Pro domácí soutěže předpis 3.2.2.9. neplatí.

  3.2.2.10. Jestliže hráči soupeřících družstev mají podobné oblečení a nemohou se dohodnout, které družstvo se převlékne, rozhodne se o tom losem.

  3.2.10a. Pro domácí soutěže se znění předpisu 3.2.10 jen doporučuje, může být upraveno rozpisem soutěže.

  3.2.2.11. Při soutěžích o světové nebo olympijské tituly nebo při mezinárodních mistrovstvích musí hráči hrát v dresech a šortkách nebo sukénkách schválených jejich národním svazem.

   

  3.2.3.HRACÍ PODMÍNKY

  3.2.3.1. Hrací prostor má minimální rozměr 14x7 metrů a výšku nejméně 5 metrů.

  3.2.3.1a. Pro domácí soutěže jsou předepsány minimální rozměry hracího prostoru pro jeden stůl:
  Superliga: 12x7 m výška 4 m
  Extraliga mužů: 12x6 m výška 3,5 m
  Ostatní ligové soutěže: min.10x5 m výška 3,5 m
  Ostatní domácí soutěže: min. 10x5m
  (odchylky může povolit příslušný svaz).

  3.2.3.2. Hrací prostor je ohraničen ohrádkami, vysokými asi 75 cm, stejné tmavé základní barvy, které oddělují hrací prostory jednotlivých stolů od sebe a také od obecenstva.

  3.2.3.2a. Pro domácí soutěže se užívání ohrádek jen doporučuje.

  3.2.3.3. Při soutěžích o světovém a olympijské tituly musí být intenzita osvětlení, měřená ve výšce hrací plochy stolu, nejméně 1000 luxů jednotně nad celou hrací plochou a nejméně 500 luxů v kterékoli jiné části hracího prostoru; při ostatních soutěžích musí být intenzita nejméně 600 luxů jednotně nad hrací plochou a nejméně 400 luxů v kterékoli jiné části hracího prostoru.

  3.2.3.3a. Protože měření hodnot intenzity osvětlení podle mezinárodních pravidel je obtížné, připouští se pro domácí soutěže osvětlení podle těchto předpisů:
  hrací prostor musí být osvětlen světelnými zdroji:
  - pro celostátní mistrovské soutěže nejméně třemi, z nichž jeden je nad středem stolu, další dva ve vzdálenosti 1,5 m od středu stolu; je předepsáno osvětlení minimálně 900 W (střední zdroj 500 W a krajní po 200 W, nebo tři zdroje po 300 W);
  - pro ostatní soutěže nejméně jeden zdroj nad středem stolu o výkonu min. 500 W (nebo střední zdroj 300 W a krajní po 100 W).

  3.2.3.4. Hraje-li se na více stolech, musí být úroveň osvětlení na všech stejná a úroveň osvětlení v pozadí hrací místnosti nesmí být vyšší než nejnižší úroveň v hracím prostoru.

  3.2.3.5. Světelné zdroje musí být nejméně 5 m nad podlahou.

  3.2.3.5.a. Pro domácí soutěže musí být světelné zdroje umístěny nejméně 3 m vysoko nad podlahou.

  3.2.3.6. Pozadí stolu musí být celkově tmavé; nesmějí tam být ani silné světelné zdroje ani nezakrytá okna nebo jiné otvory, jimiž proniká denní světlo.

  3.2.3.6a. Pro domácí soutěže musí být hrací místnost zatemněna tak, aby do hracího prostoru nevnikalo denní světlo, Osvětlovací těleso musí být opatřeno stínidlem (má být široké a otevřené), kryjícím žárovku ze strany tak, aby světlo hráče neoslňovalo.

  3.2.3.7. Podlaha nesmí být světlá, lesklá nebo kluzká a její povrch nesmí být cihlový, betonový, keramický ani kamenný; při soutěžích o světové a olympijské tituly musí být podlaha dřevěná nebo pokryta svinutelným syntetickým materiálem druhu a značky schválených ITTF.

  3.2.3.8. Teplota v hrací místnosti: Mezinárodní předpisy nemají ustanovení o teplotě v hrací místnosti.

  3.2.3.8a. Při domácích soutěžích musí být v hrací místnosti teplota nejméně 10° C, místnost však nesmí být vytopena na více než 28° C. Teplota se měří u síťky na stole, na němž se zápas hraje.

   

  3.2.4.KONTROLA PÁLKY

  3.2.4.1. V hracím prostoru smějí být reklamy umístěny pouze na běžném vybavení; k reklamním účelům se tam nesmí používat zvláštních přídavných panelů.

  3.2.4.2. Svítivých nebo světélkujících barev se nesmí používat nikde uvnitř hracího prostoru.

  3.2.4.3. Písmena nebo znaky na vnitřních stranách ohrádek nesmějí být bílé nebo oranžové, mohou být pouze jednobarevné nebo dvoubarevné a nesmějí být vyšší než 40 cm; doporučuje se, aby byly téže barvy jako ohrádky, ale trochu světlejšího nebo trochu tmavšího odstínu.

  3.2.4.3a. Pro domácí soutěže platí, že na vnitřních stranách ohrádek nesmí být použito bílé barvy (oranžová se používat může). Ostatní ustanovení bodu 3.2.4.3. platí.

  3.2.4.4. Označení na podlaze a na koncích a stranách desky stolu musí mít trochu tmavší nebo trochu světlejší odstín než je základní barevný odstín pozadí nebo musí být černé.

  3.2.4.5. Na podlaze hrací plochy mohou být nejvýše 4 reklamy, jedna na každém konci a jedna na každé straně stolu. Každá reklama musí být na celkové ploše nejvýše 2,5m? a nesmí být méně než 1m od ohrádek , reklamy, které jsou na koncích stolu nesmí být více než 2m od ohrádek.

  3.2.4.6. Na každé polovině boční části desky stolu a na koncových částí stolu muže být vždy jedna dočasná reklama.Tyto dočasné reklamy musí být jasně odděleny od všech trvalých reklam a nesmí to být reklamy dodavatelů vybavení pro stolní tenis. Každá taková reklama musí být nejvýše 60 cm dlouhá.

  3.2.4.7. Reklamy na síťce budou o něco tmavší nebo o něco světlejší než je barva pozadí. Reklamy musí být více než 3 cm od horní pásky síťky a nesmí zabránit viditelnosti skrze síťovinu.

  3.2.4.8. Na stolcích rozhodčích a na ostatním vybavení uvnitř hracího prostoru (nábytku) smějí být reklamy na jakémkoliv místě na celkové ploše do 750 cm2.

  3.2.4.9. Reklamy na oblečení hráčů mohou být pouze:
  3.2.4.9.1. běžná značka výrobce, jeho znak nebo název na ploše nejvýše 24 cm2;
  3.2.4.9.2. nejvýše tři reklamy, zřetelně od sebe oddělené, na celkové ploše nejvýše do 200cm2, na přední nebo boční straně dresu;
  3.2.4.9.3. jedna reklama na ploše nejvýše 200 cm2 na zadní straně dresu;
  3.2.4.9.4. nejvýše dvě reklamy na celkové ploše do 80 cm2 na šortkách nebo sukénce.
  3.2.4.10. Reklamy na startovních číslech hráčů mohou být na celkové ploše nejvýše 100 cm2˛.
  3.2.4.11. Reklamy na úborech rozhodčích mohou být na ploše nejvýše 40 cm2.
  3.2.4.12. Na hracím oblečení nebo startovních číslech hráčů nesmějí být reklamy tabákových výrobků, alkoholických nápojů nebo škodlivých drog.

   

  3.2.5.REKLAMY

  3.2.5.1. V hracím prostoru smějí být reklamy umístěny pouze na běžném vybavení; k reklamním účelům se tam nesmí používat zvláštních přídavných panelů.

  3.2.5.2. Svítivých nebo světélkujících barev se nesmí používat nikde uvnitř hracího prostoru.

  3.2.5.3. Písmena nebo znaky na vnitřních stranách ohrádek nesmějí být bílé nebo oranžové, mohou být pouze jednobarevné nebo dvoubarevné a nesmějí být vyšší než 40 cm; doporučuje se, aby byly téže barvy jako ohrádky, ale trochu světlejšího nebo trochu tmavšího odstínu.

  3.2.5.3a. Pro domácí soutěže platí, že na vnitřních stranách ohrádek nesmí být použito bílé barvy (oranžová se používat může). Ostatní ustanovení bodu 3.2.5.3. platí.

  3.2.5.4. Označení na podlaze a na koncích a stranách desky stolu musí mít trochu tmavší nebo trochu světlejší odstín než je základní barevný odstín pozadí nebo musí být černé.

  3.2.5.5. Na podlaze hrací plochy mohou být nejvýše 4 reklamy, jedna na každém konci a jedna na každé straně stolu. Každá reklama musí být na celkové ploše nejvýše 2,5m? a nesmí být méně než 1m od ohrádek , reklamy, které jsou na koncích stolu nesmí být více než 2m od ohrádek.

  3.2.5.6. Na každé polovině boční části desky stolu a na koncových částí stolu muže být vždy jedna dočasná reklama.Tyto dočasné reklamy musí být jasně odděleny od všech trvalých reklam a nesmí to být reklamy dodavatelů vybavení pro stolní tenis. Každá taková reklama musí být nejvýše 60 cm dlouhá.

  3.2.5.7. Reklamy na síťce budou o něco tmavší nebo o něco světlejší než je barva pozadí. Reklamy musí být více než 3 cm od horní pásky síťky a nesmí zabránit viditelnosti skrze síťovinu.

  3.2.5.8. Na stolcích rozhodčích a na ostatním vybavení uvnitř hracího prostoru (nábytku) smějí být reklamy na jakémkoliv místě na celkové ploše do 750 cm2.

  3.2.5.9. Reklamy na oblečení hráčů mohou být pouze:
  3.2.5.9.1. běžná značka výrobce, jeho znak nebo název na ploše nejvýše 24 cm2;
  3.2.5.9.2. nejvýše tři reklamy, zřetelně od sebe oddělené, na celkové ploše nejvýše do 200cm2, na přední nebo boční straně dresu;
  3.2.5.9.3. jedna reklama na ploše nejvýše 200 cm2 na zadní straně dresu;
  3.2.5.9.4. nejvýše dvě reklamy na celkové ploše do 80 cm2 na šortkách nebo sukénce.
  3.2.5.10. Reklamy na startovních číslech hráčů mohou být na celkové ploše nejvýše 100 cm2˛.
  3.2.5.11. Reklamy na úborech rozhodčích mohou být na ploše nejvýše 40 cm2.
  3.2.5.12. Na hracím oblečení nebo startovních číslech hráčů nesmějí být reklamy tabákových výrobků, alkoholických nápojů nebo škodlivých drog.

   

  3.3.PRAVOMOC ROZHODČÍCH

   

  3.3.1.VRCHNÍ ROZHODČÍ

  3.3.1.1. Pro každou soutěž jako celek je nutno jmenovat vrchního rozhodčího; je třeba ho představit účastníkům, popř. kapitánům (vedoucím) družstev a sdělit jim, kde je jeho stanoviště po dobu soutěže.

  3.3.1.2. Vrchní rozhodčí zodpovídá za:

  3.3.1.2.1. vylosování soutěže;

  3.3.1.2.2. zpracování časového plánu soutěže (určení času i stolu pro jednotlivé zápasy);

  3.3.1.2.3. určení rozhodčích, pomocných rozhodčích a rozhodčích pro počítání úderů při hře podle pravidla o časovém limitu a v případě nutnosti jejich nahrazení nebo odvolání;

  3.3.1.2.4. vedení instruktážní schůzky rozhodčích před zahájením turnaje;

  3.3.1.2.5. kontrolu oprávnění startu hráčů v příslušné soutěži;

  3.3.1.2.6. rozhodování, zda má být hra přerušena v případě nepředvídaných okolností;

  3.3.1.2.7. rozhodování, zda hráči smějí opustit hrací prostor v průběhu zápasu;

  3.3.1.2.8. rozhodování, zda může být prodloužena doba stanovená pro rozehrávání;

  3.3.1.2.9. rozhodování, zda hráči smějí hrát zápas v teplácích;

  3.3.1.2.10. rozhodování ve všech otázkách týkajících se výkladu pravidel a předpisů včetně přípustnosti oblečení a ostatního vybavení a hracích podmínek;

  3.3.1.2.11. rozhodování, zda a kde mohou hráči trénovat při nepředvídaném přerušení hry;

  3.3.1.2.12. výkon disciplinární pravomoci při špatném chování hráčů nebo při jiných porušeních předpisů.

  3.3.1.2.12a. Dojde-li v domácích soutěžích k porušení pravidla 3.5.2., resp. 3.5.2.3.a., 3.5.2.4.a., přísluší pravomoc udělit napomenutí a následně přiznat bod soupeři provinivšího se hráče, popř. dva body soupeři provinivšího se hráče (za další přestupek) vrchnímu rozhodčímu soutěže, a to za předpokladu, že jde o vrchního rozhodčího delegovaného příslušným svazem.

  3.3.1.3. Jsou-li (se souhlasem turnajového výboru) některé povinnosti vrchního rozhodčího přeneseny na jiné osoby, musí být účastníci, popř. též vedoucí (kapitáni) družstev, seznámeni s odpovědností a se stanovištěm těchto osob.

  3.3.1.4. Vrchní rozhodčí nebo jeho odpovědný zástupce, určený k vykonávání funkce po dobu nepřítomnosti vrchního rozhodčího, musí být přítomen po celou dobu soutěže.

  3.3.1.5. Vrchní rozhodčí může, uzná-li to za potřebné, kdykoliv vyměnit rozhodčího u stolu, pomocného rozhodčího nebo rozhodčího pro počítání úderů při hře podle pravidla o časovém limitu; nesmí však změnit rozhodnutí, které tento rozhodčí učinil ve skutkové otázce v mezích své pravomoci.

   

  3.3.2.ROZHODČÍ

  3.3.2.1. Pro každý zápas musí být ustanoven rozhodčí a pomocný rozhodčí.

  3.3.2.1a. Pro domácí soutěže se ustanovení pomocného rozhodčího podle předpisu 3.3.2.1. jen doporučuje; pokud není ustanoven pomocný rozhodčí, zajišťuje rozhodčí u stolu i všechny jeho úkoly podle předpisů 3.3.2., 3.3.3. a 3.4. Pro počítání úderů při hře podle pravidla o časovém limitu však musí být vždy ustanoven další rozhodčí.

  3.3.2.2. Rozhodčí sedí nebo stojí v úrovni síťky a pomocný rozhodčí sedí proti němu na druhé straně stolu rovněž v úrovni síťky.

  3.3.2.3. Rozhodčí u stolu zodpovídá za:

  3.3.2.3.1. kontrolu přípustnosti hracího vybavení a hracích podmínek a ohlášení jakékoliv závady vrchnímu rozhodčímu;

  3.3.2.3.2. namátkový výběr míčku podle ustanovení předpisů 3.4.2.1.1. a 3.4.2.1.2.;

  3.3.2.3.3. losování o právo zvolit pořadí podání, příjmu podání a stranu;

  3.3.2.3.4. rozhodnutí, zda požadavky pravidla o podání mohou být zmírněny pro tělesně postiženého hráče;

  3.3.2.3.5. kontrolu dodržování správného pořadí při podání a při příjmu podání, za správné střídání stran a za opravení případných chyb;

  3.3.2.3.6. rozhodnutí o každém míči, zda za něj udělí bod, či zda nařídí nový míč;

  3.3.2.3.7. hlášení stavu zápasu v souladu se stanoveným postupem;

  3.3.2.3.8. přechod na hru podle pravidla o časovém limitu po uplynutí předepsaného času;

  3.3.2.3.9. zajištění dodržování plynulosti hry;

  3.3.2.3.10. zásahy při porušení předpisů o poskytování rad a o správném chování.

  3.3.2.3.10a. Předpis 3.3.2.3.10. platí v domácích soutěžích jen tehdy, řídí-li zápas rozhodčí u stolu, delegovaný příslušným svazem.

  3.3.2.4. Pomocný rozhodčí rozhoduje o tom, zda se míček ve hře dotkl hrany stolu, která je k němu nejblíže.

  3.3.2.5. Buď rozhodčí nebo pomocný rozhodčí může:

  3.3.2.5.1. rozhodnout, že je podání hráče nesprávné;

  3.3.2.5.2. rozhodnout, že se míček při podání, které bylo jinak správně provedeno, při letu přes "síťku" dotkl "síťky";

  3.3.2.5.3. rozhodnout, že hráč míčku "brání v dopadu";

  3.3.2.5.4. rozhodnout, že došlo k takovému porušení podmínek pro hru, že by to mohlo ovlivnit výsledek míče;

  3.3.2.5.5. měřit čas, určený pro rozehrávání před začátkem zápasu, pro vlastní hru a pro schválené přestávky.

  3.3.2.6. Buď pomocný rozhodčí nebo další povolaný rozhodčí plní funkci počítače úderů v okamžiku, kdy se hraje podle pravidla o časovém limitu.Tento „počítač úderů“ počítá údery přijímajícího hráče nebo hráčů (ve čtyřhře).

  3.3.2.7. Rozhodnutí, které učiní pomocný rozhodčí nebo „počitač úderů“ v souladu s ustanovením předpisu 3.3.2.5-6. nemůže rozhodčí změnit.

   

  3.3.3.NÁMITKY

  3.3.3.1. Žádná dohoda hráčů v soutěžích jednotlivců, popř. kapitánů v soutěžích družstev, nemůže změnit rozhodnutí příslušného rozhodčího, pomocného rozhodčího či rozhodčího pro počítání úderů o skutkové otázce, ani rozhodnutí příslušného vrchního rozhodčího ve věci výkladu pravidel a předpisů, ani rozhodnutí příslušného turnajového výboru o otázkách vedení turnaje nebo utkání.

  3.3.3.2. Proti rozhodnutí příslušného rozhodčího ve skutkové otázce ani proti rozhodnutí vrchního rozhodčího o výkladu pravidel nebo předpisů nelze podávat námitky.

  3.3.3.3. Proti rozhodnutí rozhodčího, pomocného rozhodčího nebo rozhodčího pro počítání úderů (při hře podle pravidla o časovém limitu) o výkladu pravidel lze podat námitky vrchnímu rozhodčímu; rozhodnutí vrchního rozhodčího je konečné.

  3.3.3.4. Proti rozhodnutí vrchního rozhodčího o otázkách turnaje nebo utkání, které nejsou upraveny pravidly ani předpisy pro soutěže, lze podat námitky turnajovému výboru; rozhodnutí turnajového výboru je konečné.

  3.3.3.5. V soutěži jednotlivců může podat námitky jen hráč zúčastněný v zápase, jehož se námitky týkají; v soutěžích družstev může podat námitky jen kapitán družstva zúčastněného v utkání, jehož se námitky týkají.

  3.3.3.5a. Podávání námitek a odvolání pro domácí soutěže upravuje Soutěžní řád stolního tenisu.

  3.3.3.6. Problémy, týkající se výkladu pravidel, které vzniknou z rozhodnutí vrchního rozhodčího nebo problémy, týkající se řízení turnaje nebo utkání, které vzniknou z rozhodnutí turnajového výboru, mohou hráč nebo příslušný kapitán (vedoucí) družstva postoupit prostřednictvím svého národního svazu k posouzení komisi ITTF pro pravidla.

  3.3.3.7. Komise ITTF pro pravidla vydá stanovisko jako vodítko pro budoucí rozhodnutí a proti tomuto stanovisku může národní svaz také podat protest k Radě ITTF nebo ke kongresu ITTF; to však nemůže ovlivnit konečnou platnost rozhodnutí odpovědného vrchního rozhodčího nebo turnajového výboru.

   

  3.4.ŘÍZENÍ ZÁPASU

   

  3.4.1.HLÁŠENÍ STAVU

  3.4.1.1. Rozhodčí hlásí stav zápasu při dosažení bodu bezprostředně po skončení míče nebo jakmile se utiší potlesk nebo jiný hluk natolik, aby bylo hlášení slyšet:

  3.4.1.1.1. rozhodčí hlásí stav zápasu v průběhu sady tak, že nejdříve ohlásí počet bodů hráče (nebo dvojice), který (která) má podávat v příštím míči, a pak počet soupeřových bodů;

  3.4.1.1.2. na začátku sady a před každou změnou podání rozhodčí po ohlášení stavu připojí jméno příštího podávajícího a ukáže na něho;

  3.4.1.1.3. na konci sady ohlásí rozhodčí jméno hráče (nebo dvojice), který (která) sadu vyhrál (vyhrála), počet bodů vítěze a počet bodů poraženého.

  3.4.1.2. Vedle hlášení stavu může rozhodčí svá rozhodnutí signalizovat i pohyby rukou:

  3.4.1.2.1. po dosažení bodu může zvednout do výše ramen ruku na straně hráče (nebo dvojice), který (která) získal (získala) bod;

  3.4.1.2.2. při ohlášení nového míče může zvednout ruku nad hlavu, aby tím dal najevo, že míč skončil.

  3.4.1.3. Stav zápasu a při hře podle pravidla o časovém limitu počet úderů se hlásí v jazyce anglickém nebo v jiném jazyce přijatelném pro oba hráče (nebo pro obě dvojice) a pro rozhodčího.

  3.4.1.4. Stav zápasu se ukazuje na mechanických nebo elektrických ukazatelích stavu; na ukazatele stavu musí dobře vidět hráči i obecenstvo.

  3.4.1.4a. Pro domácí soutěže se použití ukazatelů stavu doporučuje, není však povinné.

  3.4.1.5. Žlutá karta bude umístěna na nebo v blízkosti ukazatele stavu na straně hráče který byl napomínán za nevhodné chování.

   

  3.4.2.HRACÍ VYBAVENÍ

  3.4.2.1. Hráči si nesmějí vybírat míček v hracím prostoru.

  3.4.2.1.1. Kde je to možné, má být hráčům dána příležitost, aby si vybrali jeden nebo více míčků ještě než vstoupí do hracího prostoru; zápas se pak hraje jedním z těchto míčků, který namátkově vezme rozhodčí.

  3.4.2.1.2. Nedošlo-li k výběru míčků před vstupem hráčů do hracího prostoru, hraje se zápas míčkem, který rozhodčí namátkově vybere z krabice míčků, určených pro soutěž.

  3.4.2.1.3. Dojde-li k poškození míčku v průběhu zápasu, bude vyměněn míčkem, který byl vybrán před zápasem nebo bude nahrazen míčkem, náhodně vybraným rozhodčím z míčků určených pro danou soutěž.

  3.4.2.2. Pálku nelze vyměnit v průběhu zápasu s výjimkou případu, kdy je pálka náhodně poškozena takovým způsobem, že s ní nelze pokračovat ve hře. Stane-li se takový případ, poškozená pálka se ihned vymění jinou pálkou, kterou má hráč s sebou, nebo pálkou, která mu bude podána do hracího prostoru.

  3.4.2.3. Pokud rozhodčí neschválil jiný postup, hráči jsou povinni při přestávkách nechat pálky na stole.

   

  3.4.3.ROZEHRÁVÁNÍ

  3.4.3.1. Hráči mají právo rozehrát se na stole, na němž se bude zápas hrát, po dobu do dvou minut bezprostředně před začátkem zápasu, ne však během pravidelných přestávek; dobu určenou pro rozehrávání lze prodloužit pouze se svolením vrchního rozhodčího.

  3.4.3.2. Při nepředvídaném přerušení hry může vrchní rozhodčí dovolit hráčům trénovat na kterémkoliv stole, včetně stolu, na němž se zápas hraje.

  3.4.3.3. Hráčům se musí dát přiměřená příležitost, aby se seznámili s hracím vybavením, s nímž mají hrát a aby si je vyzkoušeli; to je však samo o sobě neopravňuje k více než několika málo výměnám pro rozehrání před znovuzahájením hry po nahrazení rozbitého míčku nebo poškozené pálky.

   

  3.4.4.PŘESTÁVKY VE HŘE

  3.4.4.1. Kterýkoliv hráč má právo na:

  3.4.4.1.1. přestávku do 2 minut mezi jednotlivými sadami zápasu,

  3.4.4.1.2. krátkou přestávku pro utření ručníkem po každých 5 bodech od začátku sady a při změně stran v poslední možné sadě zápasu.

  3.4.4.2. Hráč nebo dvojice (při čtyřhře) má právo na jednu přestávku (time out) v trvání nejvýše jedné minuty v průběhu zápasu.

  3.4.4.2.1. V soutěžích jednotlivců, o přestávku (time out) žádá příslušný hráč nebo dvojice (při čtyřhře) nebo určený poradce (trenér). V soutěžích družstev o přestávku (time out) žádá hráč, dvojice nebo kapitán družstva.

  3.4.4.2.2.Přestávku (time out) si lze vyžádat pouze v okamžiku kdy míček není ve hře a to označením písmene „T“ oběma rukama.

  3.4.4.2.3. Je-li přiznána přestávka (time-out), rozhodčí přeruší hru , viditelně ukáže bílou kartu a položí bílé označení (kartu) na polovinu hrací plochy toho hráče nebo dvojice (při čtyřhře), která si přestávku vyžádala.

  3.4.4.2.4. Bílé označení (karta) se odstraní z hrací plochy v okamžiku kdy hráč nebo dvojice, která si vyžádala přestávku je připravena ke hře, nebo nejdéle po uplynutí jedné minuty.

  3.4.4.3. Vrchní rozhodčí může povolit hráči, který se stane v důsledku nehody dočasně nezpůsobilý ke hře, přerušení hry na co nejkratší dobu, která nesmí v žádném případě přesáhnout 10 minut, a to jen když podle jeho názoru přerušení nebude znamenat nepatřičnou nevýhodu pro soupeře.

  3.4.4.4. Přerušení se nesmí povolit, jestliže tělesná nezpůsobilost hráče existovala nebo mohla být očekávána již před začátkem zápasu nebo jestliže je důsledkem vypětí sil v zápase. Nezpůsobilost ke hře (jako např. křeč nebo vyčerpání), která je důsledkem nedostatečné tělesné připravenosti hráče nebo důsledkem způsobu, jakým byla hra vedena, není důvod k přerušení hry. Přerušení lze povolit jen při nezpůsobilosti vyvolané nehodou, např. při zranění způsobeném pádem.

  3.4.4.5. Dojde-li ke krvácení kohokoli v hracím prostoru, musí hra být okamžitě přerušena a nesmí být znovu zahájena dříve, než příslušná osoba bude lékařsky ošetřena a než budou z hracího prostoru odstraněny všechny stopy krve.

  3.4.4.6. V průběhu zápasu musí hráči zůstat uvnitř nebo v blízkosti hracího prostoru; výjimky může povolit vrchní rozhodčí. V přestávkách mezi sadami se hráči nesmějí vzdálit více než tři metry od hracího prostoru, pod dohledem rozhodčího.

   

  3.5.DISCIPLINÁRNÍ PŘEDPISY

   

  3.5.1.RADY HRÁČŮM

  3.5.1.1. V soutěži družstev mohou hráči přijímat rady od kohokoli.

  3.5.1.2. V soutěži jednotlivců může hráč nebo dvojice (ve čtyřhře) přijímat rady jen od jedné osoby, předem určené a oznámené rozhodčímu, vyjma případy, kdy spoluhráči z dvojice (ve čtyřhře) jsou z různých národních svazů; pak každý z nich může určit jednu takovou osobu. Jestliže dává rady nějaká jiná, neoprávněná osoba, rozhodčí jí ukáže červenou kartu a vykáže ji z blízkosti hracího prostoru.

  3.5.1.3. Hráči mohou přijímat rady jen v přestávkách mezi sadami nebo při jiném schváleném přerušení hry; jestliže předem určená a schválená osoba poskytuje rady jindy, rozhodčí jí ukáže žlutou kartu jako napomenutí, že každý další takový přestupek povede k jejímu vykázání od hracího prostoru.

  3.5.1.4. Jestliže i po napomenutí kdokoli v témže utkání družstev nebo v témže zápase soutěže jednotlivců nedovoleným způsobem radí, rozhodčí mu ukáže červenou kartu a vykáže ho z blízkosti hracího prostoru, a to bez ohledu na to, zda to byla táž osoba, která byla napomenuta, či nikoli.

  3.5.1.5. V utkání družstev nesmí být osobě, vykázané pro nedovolené poskytování rad od hracího prostoru, do konce utkání povoleno se vrátit, vyjma případ,že jde o hráče, který má nastoupit ke hře; v soutěži jednotlivců nesmí být takové osobě povoleno se vrátit do konce zápasu.

  3.5.1.6. Jestliže by se osoba, vykázaná pro nedovolené poskytování rad, odmítla vzdálit nebo jestliže by se vrátila před koncem utkání družstev nebo zápasu v soutěži jednotlivců, rozhodčí přeruší hru a ohlásí případ vrchnímu rozhodčímu.

  3.5.1.7. Tyto předpisy se vztahují jen na poskytování rad při hře a nesmějí bránit příslušnému hráči nebo kapitánovi podat (v souladu s předpisy) námitky nebo mu bránit poradit se s tlumočníkem nebo s představitelem svého národního svazu ve věci výkladu rozhodnutí o pravidlech nebo předpisech.

   

  3.5.2.NESPRÁVNÉ CHOVÁNÍ

  3.5.2.1. Hráči a trenéři musí upustit od chování, které může nečestně působit na soupeře, urážet diváky nebo škodit dobré pověsti sportu, takovými případy jsou nadávky, úmyslné rozbití míčku, úmyslné vyhození míčku z hracího prostoru, kopnutí do stolu nebo do ohrádek, výměna pálky bez oznámení a nevážnost k rozhodčím

  3.5.2.2.Jestliže dojde kdykoliv ze strany hráče nebo trenéra k závažnému provinění rozhodčí přeruší hru a ohlásí případ okamžitě vrchnímu rozhodčímu, za méně závažné první provinění ukáže viníkovi žlutou kartu jako napomenutí s tím, že jakékoliv opakování povede k potrestání.

  3.5.2.3. S výjimkou ustanovení předpisu 3.5.2.2. a 3.5.2.5. platí, jestliže hráč, který už byl napomínán se dopustí druhého přestupku v tomtéž zápasu jednotlivců nebo v tomtéž utkání družstev, rozhodčí přizná jeden bod soupeři viníka a za další přestupek dva body., v obou případech ukáže společně žlutou a červenou kartu.

  3.5.2.3a. Pro domácí soutěže platí ustanovení předpisu 3.5.2.3. jen tehdy, řídí-li zápas rozhodčí u stolu delegovaný příslušným svazem - viz ustanovení 3.3.1.2.12a., 3.3.2.3.10a.

  3.5.2.4. Jestliže hráč, proti němuž byly v témže zápase jednotlivců nebo v tomtéž utkání družstev uděleny 3 trestné body, pokračuje v nevhodném chování, rozhodčí přeruší hru a ohlásí případ okamžitě vrchnímu rozhodčímu.

  3.5.2.5 Pálku nelze vyměnit v průběhu zápasu s výjimkou případu, kdy je pálka náhodně poškozená takovým způsobem, že s ní nelze pokračovat ve hře. Jestliže hráč v zápase jednotlivců si vymění pálku bez oznámení, rozhodčí přeruší hru a ohlásí případ vrchnímu rozhodčímu.

  3.5.2.6. Napomenutí nebo trest, který je udělen jednomu z obou hráčů ve čtyřhře platí pro oba hráče této dvojice., neplatí však pro neprovinivšího se hráče potrestané dvojice v jeho následných individuelních zápasech v témže utkání družstev. Při zahájení zápasu ve čtyřhře v utkání družstev, pro oba hráče platí dosud nejvýše udělený trest jednomu z obou hráčů čtyřhry z předchozích jejich zápasů tohoto utkání.

  3.5.2.7. S výjimkou ustanovení předpisu 3.5.2.2. platí, že jestliže se trenér, který už byl napomínán, dopustí dalšího přestupku v tomtéž zápase jednotlivců nebo v tomtéž utkání družstev, rozhodčí mu ukáže červenou kartu a vykáže ho z blízkosti hracího prostoru do konce utkání družstev, nebo v soutěži jednotlivců, do konce zápasu.

  3.5.2.7a. Pro domácí soutěže platí obdobně ustanovení 3.5.2.3a.

  3.5.2.8. Vrchní rozhodčí je oprávněn vyloučit hráče z daného zápasu, z utkání družstev, z příslušné disciplíny nebo z celé soutěže za závažně nečestné nebo urážlivé chování,bez ohledu na to, zda mu bylo ohlášeno rozhodčím nebo nikoli; vrchní rozhodčí při tom ukáže červenou kartu.

  3.5.2.9. Je-li hráč vyloučen ze dvou zápasů soutěže družstev nebo ze dvou zápasů soutěže jednotlivců, musí být automaticky vyloučen z příslušné soutěže družstev nebo z příslušné soutěže jednotlivců.3.5.2.9. Je-li hráč vyloučen ze dvou zápasů soutěže družstev nebo ze dvou zápasů soutěže jednotlivců, musí být automaticky vyloučen z příslušné soutěže družstev nebo z příslušné soutěže jednotlivců.

  3.5.2.9a. V domácích dlouhodobých soutěžích rozhodne o trestu vyloučeného hráče příslušný svaz, popř. disciplinární komise svazu.

  3.5.2.10. Vrchní rozhodčí má právo vyloučit kohokoliv, kdo byl v průběhu dané soutěže dvakrát vykázán z hracího prostoru, ze zbytku soutěže (do konce soutěže).

  3.5.2.11. Případy velmi závažného nevhodného chování musí být oznámeny národní asociaci viníka.

   

  3.5.3.LEPENÍ

  3.5.3.1. Lepidla používaná pro lepení potahů nesmí obsahovat zakázaná rozpouštědla. Seznam zakázaných rozpouštědel je k dispozici na sekretariátu ITTF

  3.5.3.2. Zkoušky zakázaných rozpouštědel budou prováděny při mistrovství světa, při soutěžích na olympijských hrách a při soutěžích Major Pro Tour. Hráč, u kterého se zjistí, že jeho pálka obsahuje zakázané rozpouštědlo, může být vyloučen ze soutěže a oznámen své asociaci.

  3.5.3.3. Dobře větraný prostor bude zajištěn pro lepení potahů na pálky. V žádném jiném prostoru hrací haly nebude možné používat tekutá lepidla .