Nacházíte se v sekci:
www.pingpong.cz » SPORT PRO VŠECHNY » PRAVIDLA, FORMULÁŘE... » PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU:
PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU

Tato Pravidla stolního tenisu ČAST byla aktualizována ke dni 1.7.2023 podle změn ve Stanovách ITTF (dříve Handbook) 2022 a 2023

 • ke stažení v pdf: česky od ČAST »  nebo  anglický originál ITTF »  nebo  česky pouze změny od minulé verze »
  "Pravidla stolního tenisu ČAST " jsou rozdělena do dvou částí:
 • PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU
  (THE LAWS OF TABLE TENNIS) převzatá z kapitoly 2 Stanov ITTF (ITTF Statutes).
 • PŘEDPISY PRO MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE »
  (REGULATIONS FOR INTERNATIONAL COMPETITIONS) převzatá z kapitoly 3.1 až 3.5 ze Stanov ITTF (ITTF Statutes).

  Pravidla a předpisy pro mezinárodní soutěže platí i pro domácí soutěže s výjimkou případů, kdy bylo nutno přijmout pro domácí soutěže ustanovení odlišná. Ta musí být schválena VV ČAST, jsou psána kurzívou a označena indexem "a".
  Používá se mužský rod, ale může odkazovat jak na muže, tak i ženy. V případě odchylek mezi českou a anglickou verzi platí vždy verze anglická.

  Přílohy:

 • A: práce s počítadlem
 • B: signály rukou
 • C: kodex rozhodčího
 • D: míry a váhy
  PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU
  Stůl2.1.
  Síťka2.2.
  Míček2.3.
  Pálka2.4.
  Definice některých pojmů2.5.
  Podání2.6.
  Vrácení míčku2.7.
  Postup hry2.8.
  Nový míč2.9.
  Bod2.10.
  Sada2.11.
  Zápas2.12.
  Pořadí podání, příjmu a stran2.13.
  Nesprávná změna podání, příjmu a stran2.14.
  Časový limit2.15.
  PŘEDPISY PRO MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
  Působnost pravidel a předpisů3.1.
  Druhy soutěží3.1.1.
  Platnost3.1.2.
  Hrací vybavení a podmínky3.2.
  Schválené hrací vybavení3.2.1.
  Oblečení hráčů3.2.2.
  Hrací podmínky3.2.3.
  Kontrola pálek3.2.4.
  Reklamy a značení3.2.5.
  Dopingová kontrola3.2.6.
  Table Tennis Review3.2.7.
  Rozhodčí3.3.
  Vrchní rozhodčí3.3.1.
  Rozhodčí, asistent rozhodčího, rozhodčí pro počítání úderů a rozhodčí TTR3.3.2.
  Námitky3.3.3.
  Řízení zápasu3.4.
  Hlášení stavu3.4.1.
  Hrací vybavení3.4.2.
  Rozehrávání3.4.3.
  Přestávky ve hře3.4.4.
  Disciplinární předpisy3.5.
  Rady hráčům3.5.1.
  Nesportovní chování3.5.2.
  Správné vystupování3.5.3.

  PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU

   

  2.1.STŮL

  2.1.1. Povrch stolu se nazývá hrací plocha. Hrací plocha má tvar obdélníku dlouhého 274 cm, širokého 152,5 cm a musí ležet ve evodorovné výši 76 cm nad podlahou.

  2.1.2. K hrací ploše nepatří boční stěny pod hranami stolu.

  2.1.3. Hrací plocha může být z jakéhokoliv materiálu a musí být celá rovnoměrně pružná tak, aby se standardní míček volně puštěný z výše 30 cm odrazil do výše asi 23 cm.

  2.1.4. Hrací plocha musí mít jednotně tmavě zbarvená a matná; je ohraničena bílými postranními čarami širokými 2 cm a dlouhými 2,74 m a bílými koncovými čarami širokými 2 cm a dlouhými 1,525 m.

  2.1.5. Hrací plocha je rozdělena na dvě poloviny svislou síťkou napnutou rovnoběžně s koncovými čarami. Síťka nepřerušeně předěluje plochu stolu.

  2.1.6. Pro čtyřhry je každá z obou polovin rozdělena čarou rovnoběžnou s postranními čarami na dvě čtvrtiny. Tato čára je bílá, 3 mm široká a nazývá se středová čára. Středová čára se považuje za součást pravých čtvrtin hrací plochy.

   

  2.2.SÍŤKA

  2.2.1. "Síťka" se skládá z vlastní síťky, motouzu, na němž je síťka zavěšena a stojánků včetně svěráčků, které přidržují síťku ke stolu.

  2.2.2. Síťka je vypnuta motouzem a na obou koncích upevněna ke svislým stojánkům vysokých 15,25 cm; vnější strany sloupků stojánků jsou vzdáleny 15,25 cm od postranních čar stolu.

  2.2.3. Horní okraj síťky je po celé délce 15,25 cm vysoko nad hrací plochou.

  2.2.4. Spodní okraj síťky je po celé délce co nejtěsněji u hrací plochy, konce síťky jsou co nejtěsněji připojeny ke stojánkům po celé výšce síťky..

   

  2.3.MÍČEK

  2.3.1. Míček je kulatý a má průměr 40mm.

  2.3.2. Hmotnost míčku je 2,7g.

  2.3.3. Míček musí být vyroben z plastového materiálu a musí být bílý nebo oranžový a matný.

   

  2.4.PÁLKA

  2.4.1. Pálka může mít libovolnou velikost, tvar a váhu, ale musí být plochá a neohebná.

  2.4.2. Alespoň 85 % z celkové tloušťky podkladu pálky musí tvořit přírodní dřevo; adhezivní vrstva pálky může být vyztužena vláknitými materiály jako jsou karbonová vlákna, skleněná vlákna nebo stlačený papír a nesmí zabírat více než 7,5 % z celkové tloušťky pálky nebo maximálně 0,35 mm; na zřetel se bere menší z variant.

  2.4.3. Strana pálky používaná k udeření míčku musí být pokryta buď potahem s obvyklým vroubkováním ven o celkové tloušťce do 2 mm včetně lepidla nebo sendvičovým potahem s vroubky dovnitř či ven o celkové tloušťce do 4 mm včetně lepidla.

  2.4.3.1. „Obvyklý vroubkovaný potah" je jednovrstevná nelehčená pryž, přírodní nebo syntetická, s vroubky rovnoměrně rozmístěnými na povrchu o minimální hustotě 10 vroubků na 1cm2 a maximální hustotě 30 vroubků na 1cm2.

  2.4.3.2. „Sendvičový potah" je jednovrstevná lehčená pryž pokrytá jednou vnější vrstvou obvyklého vroubkovaného potahu o maximální tloušťce 2 mm.

  2.4.4. Pálka, jakákoliv vrstva pálky a jakákoliv vrstva potahu nebo lepidla na straně pálky používané k udeření míčku, musí být souvislá a stejné tloušťky. Může být přidán materiál vhodný pro tvarování rukojeti pro držení pálky.

  2.4.5. Potah musí dosahovat k okraji pálky, nesmí jej však přesahovat; výjimku tvoří oblast nejblíže k rukojeti, která bývá uchopena prsty. Ta může zůstat nepokryta nebo může být pokryta libovolným materiálem.

  2.4.6. Povrch pokrývajícího materiálu nebo pálky (pokud je tato strana pálky bez pokrývajícího potahu) musí být matný, černý na jedné straně a jasné barvy jasně rozlišitelné od černé a od barvy míčku, na straně druhé.

  2.4.7. Potah na pálce musí být použit bez jakýchkoli fyzikálních, chemických či jiných úprav.

  2.4.7.1. Malé odchylky v jednolitosti povrchu nebo v jednotnosti barvy, jakož i pomocné či ochranné části mohou být povoleny za předpokladu, že podstatně nemění povahu povrchu.

  2.4.8. Hráč je povinen před začátkem zápasu a vždy, když pálku v průběhu zápasu mění, ukázat pálku, se kterou se chystá hrát, svému protihráči a rozhodčímu a umožnit jim její kontrolu.

   

  2.5.DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

  2.5.1. Doba, po kterou je míček ve hře, se nazývá "míč".

  2.5.2. Míček je „ve hře" od posledního okamžiku, kdy spočívá nehnutě na dlani volné ruky, dříve, než jej podávající úmyslně vyhodí k provedení podání, až do okamžiku, kdy byl míč rozhodnut jako „nový míč“ nebo „bod“.

  2.5.3. Míč, jehož výsledek se nezapočítává, se nazývá "nový míč".

  2.5.4. Míč, jehož výsledek se započítává, se nazývá "bod".

  2.5.5. "Hrající ruka" je ruka, ve které hráč drží pálku.

  2.5.6. "Volná ruka" je ruka, ve které hráč nedrží pálku; "volná paže" je paže "volné ruky".

  2.5.7. Hráč "udeří" (zahraje) míček, dotkne-li se ho ve hře buď pálkou drženou v hrající ruce nebo hrající rukou až po zápěstí.

  2.5.8. Hráč míčku „brání v dopadu“, dotkne-li se tělem nebo kteroukoliv částí svého oděvu nebo vybavení míčku ve hře v okamžiku, kdy míček je nad hrací plochou nebo se pohybuje směrem k hrací ploše, aniž se dotkne jeho poloviny stolu od okamžiku, kdy byl naposled zahrán soupeřem.

  2.5.9. "Podávající" je hráč, který má udeřit míček v určitém "míči" jako první.

  2.5.10. "Přijímající" je hráč, který má udeřit míček v "míči" jako druhý.

  2.5.11. "Rozhodčí" je osoba, pověřená řízením průběhu zápasu.

  2.5.12. "Asistent rozhodčího" je osoba pověřená pomáhat rozhodčímu při určitých rozhodnutích.

  2.5.13. "Kterákoliv část hráčova oděvu nebo vybavení" zahrnuje vše, co měl hráč na sobě nebo při sobě při začátku míče včetně pálky (ale s výjimkou míčku).

  2.5.14. Za "koncovou čáru" se považuje čára prodloužená do nekonečna na obou stranách stolu.

   

  2.6.PODÁNÍ

  2.6.1. Při začátku podání musí míček ležet volně na otevřené dlani nehybné volné ruky podávajícího.

  2.6.2. Podávající hráč poté nadhodí míček vzhůru přibližně svislým směrem, aniž mu udělí rotaci a to tak, aby byl nadhozen nejméně 16 cm vysoko od opuštění dlaně volné ruky a pak padal, aniž by se čehokoli dotkl dříve, než je udeřen.

  2.6.3. Když míček padá, udeří jej podávající hráč tak, aby se nejdříve dotkl vlastní poloviny hrací plochy a poté poloviny přijímajícího hráče. Při čtyřhře se míček musí dotknout postupně pravé čtvrtiny hrací plochy podávajícího a poté přijímajícího hráče.

  2.6.4. Od začátku podání až do okamžiku, kdy je míček udeřen, musí být míček nad úrovní hrací plochy a za koncovou čarou podávajícího a nesmí být zakryt (schován) před přijímajícím jakoukoliv částí těla, oblečení nebo vybavení podávajícího nebo jeho partnera (při čtyřhře).

  2.6.5. V okamžiku, kdy je míček nadhozen, „volná“ paže a ruka podávajícího musí opustit prostor mezi míčkem a síťkou. Prostor mezi míčkem a síťkou je určen míčkem, síťkou a jeho neomezeným prodloužením nahoru.

  2.6.6. Hráč je povinen provádět podání tak, aby rozhodčí nebo asistent rozhodčího mohl posoudit jeho správnost a kterýkoli z nich mohl rozhodnout, že je podání nesprávné.

  2.6.6.1. Jestliže má rozhodčí nebo asistent rozhodčího pochybnosti o správnosti podání, může, staneli se tak poprvé v zápase, přerušit hru a upozornit podávajícího hráče; avšak jakékoli další podání tohoto hráče nebo jeho spoluhráče ve čtyřhře, které není bezesporu správné, bude posouzeno jako nesprávné.

  2.6.6.2. Jestliže v témže zápase hráč nebo jeho spoluhráč ve čtyřhře podává znovu tak, že to vzbuzuje pochybnosti o jeho správnosti (z téhož nebo i jiného důvodu), přijímající získá bod.

  2.6.6.3. Jestliže však podávající hráč jasně nevyhoví požadavkům správného podání, rozhodčí hráče nebude napomínat a přijímající získá bod při prvním i při všech dalších případech.

  2.6.7. Rozhodčí může výjimečně upustit od dodržení požadavků správného podání, jestliže je přesvědčen, že v tom hráči brání tělesné postižení.

   

  2.7.VRÁCENÍ MÍČKU

  2.7.1. Míček musí být po podání nebo při vrácení udeřen tak, aby se dotkl soupeřovy poloviny hrací plochy buď přímo nebo po doteku síťky.

   

  2.8.POSTUP HRY

  2.8.1. Při dvouhře provede podávající hráč správně podání, přijímající hráč je správně vrátí a pak si podávající a přijímající střídavě míček vracejí.

  2.8.2. Při čtyřhře, kromě případu dle článku 2.8.3, provede podávající hráč podání, přijímající jej vrátí, pak vrátí míček spoluhráč podávajícího, po něm spoluhráč přijímajícího, pak hráč, který podával, a potom střídavě každý z hráčů v uvedeném pořadí.

  2.8.3. Pokud je při čtyřhře alespoň jeden hráč dvojice z důvodu tělesného postižení na vozíčku, provede podávající hráč podání, přijímající jej vrátí, ale poté kterýkoli z hráčů tohoto páru může míček vrátit.

   

  2.9.NOVÝ MÍČ

  2.9.1. Rozhodčí nařídí nový míč v těchto případech:

  2.9.1.1. dotkne-li se míček při podání „síťky" a pokud bylo podání jinak správné či zabrání-li přijímající hráč nebo jeho spoluhráč (při čtyřhře) poté míčku v dopadu;

  2.9.1.2. bylo-li podání provedeno, když přijímající hráč nebo dvojice (při čtyřhře) nebyli připraveni, avšak jen neučiní-li přijímající hráč nebo spoluhráč pokus podání vrátit;

  2.9.1.3. jestliže nezaviněné okolnosti zabránily některému z hráčů provést podání nebo míček vrátit, popř. dodržet ustanovení některého jiného pravidla;

  2.9.1.4. je-li hra přerušena rozhodčím nebo asistentem rozhodčího;

  2.9.1.5. jestliže je přijímající vzhledem k fyzické nezpůsobilosti vozíčkář a při podání, za předpokladu, že je podání jinak provedeno správně, míček:

  2.9.1.5.1. po odskoku od hrací plochy přijímajícího hráče se vrací směrem k síťce;

  2.9.1.5.2. zastaví se (zůstane v klidu) na polovině přijímajícího;

  2.9.1.5.3. při dvouhře po dotyku hrací plochy přijímajícího hráče ji opustí přes kteroukoliv postranní čáru

  2.9.2. Hra může být přerušena v těchto případech:

  2.9.2.1. aby byl napraven omyl v pořadí podání, příjmu podání nebo ve střídání stran;

  2.9.2.2. aby byla zahájena hra podle pravidla o časovém limitu;

  2.9.2.3. aby byl hráč nebo osoba udělující rady napomenut(a) nebo potrestán(a);

  2.9.2.4. protože došlo k takovému porušení podmínek pro hru, že by to mohlo ovlivnit výsledek míče.

   

  2.10.BOD

  2.10.1. Mimo případy, kdy rozhodčí nařídí nový míč, získá hráč "bod" v těchto případech:

  2.10.1.1. neprovede-li jeho soupeř správně podání;

  2.10.1.2. nevrátí-li jeho soupeř správně míček;

  2.10.1.3. jestliže poté, co provede podání nebo míček vrátí, se míček dotkne čehokoli jiného než síťky dříve, než jej zahraje soupeř;

  2.10.1.4. jestliže míček přeletí přes jeho polovinu hrací plochy nebo přes jeho koncovou čáru, aniž se dotkne jeho poloviny hrací plochy poté, co byl zahrán soupeřem;

  2.10.1.5. jestliže míček po úderu soupeře proletí skrz síťku, nebo mezi síťkou a stojánkem, nebo mezi síťkou a hrací plochou;

  2.10.1.6. zabrání-li jeho soupeř míčku v dopadu;

  2.10.1.7. udeří-li jeho soupeř míček úmyslně více než jednou za sebou;

  2.10.1.8. zahraje-li jeho soupeř míček tou stranou pálky, jejíž povrch neodpovídá ustanovením pravidel 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5.

  2.10.1.9. pohne-li jeho soupeř tělem nebo "kteroukoli částí svého oděvu nebo vybavení" hrací plochou;

  2.10.1.10. dotkne-li se jeho soupeř tělem nebo "kteroukoli částí svého oděvu nebo vybavení" "síťky";

  2.10.1.11. dotkne-li se soupeřova volná ruka hrací plochy;

  2.10.1.12. zahraje-li ve čtyřhře dvojice soupeřů míček mimo správné pořadí, jež je dáno tím, kdo první podával a kdo první přijímal;

  2.10.1.13. podle ustanovení pravidla o hře v časovém limitu (2.15.4).

  2.10.1.14. jestliže jsou oba hráči vzhledem k fyzické nezpůsobilosti na vozíčku a:

  2.10.1.14.1. soupeř nedodržel minimální kontakt mezi sedátkem či polštářem a zadní stranou stehen při udeření míčku;

  2.10.1.14.2. soupeř se dotkne hrací plochy kteroukoli rukou před udeřením míčku;

  2.10.1.14.3. soupeř se během hry dotkne stupačkou či nohou podlahy;

  2.10.1.15. jestliže alespoň jeden z dvojice protihráčů čtyřhry je vozíčkář a jakákoli část vozíčku či noha stojícího hráče překročí pomyslnou prodlouženou středovou čáru stolu.

   

  2.11.SADA

  2.11.1. Sadu vyhraje hráč nebo dvojice (při čtyřhře), který(á) jako první získá 11 bodů vyjma případ, kdy oba hráči nebo obě dvojice získají 10 bodů, potom vyhraje sadu ten hráč nebo dvojice, který(á) jako první získá vedení o 2 body.

   

  2.12.ZÁPAS

  2.12.1. Zápas se hraje vždy na jakýkoli lichý počet sad.

   

  2.13.POŘADÍ PODÁNÍ, PŘÍJMU A STRAN

  2.13.1. O právo zvolit počáteční pořadí podání a příjmu podání, jakož i zvolit na počátku zápasu stranu se losuje a vítěz losu může buď zvolit, že bude první podávat či přijímat, nebo na které straně začne hrát.

  2.13.2. Jestliže jeden z hráčů či jedna z dvojic zvolil(a), že začne podávat, nebo přijímat, nebo že začne hrát na určité straně, druhý hráč či druhá dvojice má právo volby toho, co nerozhodl soupeř.

  2.13.3. Vždy po 2 bodech se mění podání, tj. přijímající hráč nebo dvojice se stane podávajícím (podávající dvojicí) a tak dále až do konce sady, popř. do stavu 10:10 nebo do začátku hry podle pravidla o časovém limitu, kdy pořadí podání a příjmu podání zůstává stejné, ale podávající se střídají po každém dosaženém bodu.

  2.13.4. V každé sadě čtyřhry rozhodne dvojice, která má právo první podávat, který hráč z dvojice bude první podávat, a v první sadě zápasu přijímající dvojice rozhodne, který hráč z dvojice bude první přijímat; v dalších sadách po určení hráče, který bude podávat jako první, je vždy prvním přijímajícím ten hráč, který na něho v předchozí sadě podával.

  2.13.5. Ve čtyřhře se při každé změně podání stává předchozí přijímající podávajícím a spoluhráč předchozího podávajícího přijímajícím hráčem.

  2.13.6. Hráč nebo dvojice, který(á) podával(a) v sadě jako první, bude v příští sadě jako první přijímat; v poslední možné (rozhodující) sadě musí přijímající dvojice změnit postavení, jakmile první z nich dosáhne 5 bodů.

  2.13.7. Hráč či dvojice, který(á) začal(a) hrát na jedné straně stolu, hraje v následující sadě na opačně straně stolu; v poslední možné (rozhodující) sadě musí hráči (dvojice) změnit strany, jakmile první z nich dosáhne 5 bodů.

   

  2.14.NESPRÁVNÁ ZMĚNA PODÁNÍ, PŘÍJMU A STRAN

  2.14.1. Jestliže hráč podává nebo přijímá mimo správné pořadí, musí rozhodčí přerušit hru ihned po zjištění tohoto omylu. Podává nebo přijímá pak vždy ten hráč, který má podle dosaženého stavu bodů podávat podle pořadí určeného na začátku zápasu, ve čtyřhře podle pořadí zvoleného dvojicí, která začala podávat v sadě, v níž byl omyl zjištěn.

  2.14.2. Jestliže hráči nevystřídali strany, ačkoliv tak měli učinit, musí být hra přerušena ihned po zjištění omylu. Postavení hráčů se pak opraví tak, aby při dosaženém stavu odpovídalo postavení určenému na začátku zápasu.

  2.14.3. Všechny body dosažené před zjištěním omylu se vždy započítávají.

   

  2.15.ČASOVÝ LIMIT

  2.15.1. Kromě případu stanoveného článkem 2.15.2 se pravidlo o časovém limitu použije, jestliže sada není dohrána do 10 minut od zahájení sady nebo kdykoliv před uplynutím této doby, jestliže o to požádají oba hráči nebo obě dvojice.

  2.15.2. Pravidlo o časovém limitu nesmí být použito, pokud již v sadě bylo dosaženo alespoň 18 bodů.

  2.15.3. Je-li při dosažení časového limitu míček ve hře, rozhodčí hru přeruší a hru znovu zahajuje podáním hráč, který podával při míči, který byl přerušen; není-li při dosažení časového limitu míček ve hře, zahajuje další hru podáním hráč, který v bezprostředně předchozím míči přijímal.

  2.15.4. Každý z hráčů se pak vždy po 1 bodu střídá v podání až do konce sady. Jestliže přijímající hráč nebo dvojice míček třináctkrát správně vrátí, získává přijímající bod.

  2.15.5. Použití pravidla o časovém limitu nemění pořadí podávajícího a přijímajícího hráče (dvojice) v zápase, jak je stanoveno v článku 2.13.6.

  2.15.6. Je-li v zápase zavedeno pravidlo o časovém limitu, dohrává se celý zbytek zápasu podle pravidla o časovém limitu.

   


   

  PŘEDPISY PRO MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE

   

  3.1.PŮSOBNOST PRAVIDEL A PŘEDPISŮ

   

  3.1.1.DRUHY SOUTĚŽÍ

  3.1.1.1 „Mezinárodní soutěž" je soutěž, které se mohou zúčastnit hráči z více než jednoho národního svazu (asociace).

  3.1.1.2 „Mezinárodní utkání" je utkání družstev reprezentujících určité národní svazy.

  3.1.1.3 „Otevřený turnaj" (open tournament) je turnaj přístupný hráčům všech národních svazů.

  3.1.1.4 „Turnaj s omezenou účastí" (restricted tournament) je turnaj přístupný jen vymezené (nikoliv věkem) skupině hráčů.

  3.1.1.5 „Turnaj na pozvání" (invitation tournament) je turnaj přístupný jen určeným, individuálně pozvaným asociacím nebo hráčům.

   

  3.1.2.PLATNOST

  3.1.2.1. S výjimkou uvedenou v předpise 3.1.2.2 platí „Pravidla" (kapitola 2) pro soutěže o světové, kontinentální a olympijské a paralympijské tituly, otevřené turnaje, a pokud se zúčastněné národní svazy nedohodnou jinak, pro mezinárodní utkání.

  3.1.2.2 Výkonná rada ITTF má právo pověřit pořadatele otevřeného turnaje uplatnit v průběhu tohoto turnaje dočasné změny pravidel.

  3.1.2.3 Předpisy pro mezinárodní soutěže platí pro tyto soutěže:

  3.1.2.3.1 soutěže o světové, olympijské a paralympijské tituly, pokud nějaké odchylky neschválila Rada ITTF a předem to nebylo oznámeno zúčastněným národním svazům;

  3.1.2.3.2 soutěže o kontinentální tituly, pokud nějaké odchylky neschválila příslušná kontinentální federace a předem to nebylo oznámeno zúčastněným národním svazům;

  3.1.2.3.3 otevřená mezinárodní mistrovství, pokud nějaké odchylky neschválila Výkonná rada ITTF a pokud tyto odchylky nebyly odsouhlaseny účastníky v souladu s předpisem 3.1.2.4;

  3.1.2.3.4 ostatní otevřené turnaje s výjimkou uvedenou v předpise 3.1.2.4;

  3.1.2.4. Jestliže se na otevřeném turnaji má uplatnit odchylka od předpisů pro mezinárodní soutěže, musí být podstata a rozsah této odchylky uvedeny v přihlášce k soutěži; vyplnění a potvrzení přihlášky se považuje za projev souhlasu přihlášeného s podmínkami soutěže, a tedy i s uvedenými odchylkami.

  3.1.2.5 Doporučuje se dodržet pravidla a předpisy ve všech mezinárodních soutěžích; jestliže se však dodržují předpisy o ústavě ITTF, mohou se mezinárodní turnaje s omezenou účastí a turnaje na pozvání a uznané mezinárodní soutěže pořádané organizacemi, které nejsou členy ITTF, uskutečnit podle ustanovení přijatých příslušnou pořádající organizací.

  3.1.2.6 Všeobecně se předpokládá, že pravidla a předpisy pro mezinárodní soutěže platí, pokud odchylky nebyly předem dohodnuty nebo uvedeny v rozpisu dané soutěže.

  3.1.2.7 Podrobné vysvětlení pravidel včetně upřesnění o hracím vybavení pro mezinárodní soutěže, musí být zveřejněno v technických příručkách a směrnicích schválených Radou ITTF. Prováděcí praktické instrukce a implementační procedury mohou být vydány formou příruček nebo návodů Výkonnou radou ITTF. Tyto publikace mohou obsahovat závazné pokyny nebo doporučení a návody. 3.1.2.7a Pro domácí soutěže jsou upřesňující předpisy uvedeny v Soutěžním řádu, popř. v rozpisu příslušné soutěže.

   

  3.2.HRACÍ VYBAVENÍ A PODMÍNKY

   

  3.2.1.SCHVÁLENÉ HRACÍ VYBAVENÍ

  3.2.1.1 Schvalování hracího vybavení pro mezinárodní soutěže provádí komise ITTF pro hrací vybavení z pověření Rady ITTF; schválení může být pozastaveno Výkonnou radou ITTF a následně může být zrušeno Radou ITTF.

  3.2.1.2 Formulář přihlášky nebo rozpis otevřeného turnaje musí obsahovat určení značky a barvy stolů, sítěk, podlahoviny a míčků, jež mají být použity; volba stolu, síťky a míčku musí být v souladu s předpisy ITTF nebo asociace, na jejímž území se soutěž koná, přičemž značky a druhy hracího vybavení musí být vybrány z těch, které jsou aktuálně schváleny ITTF. U vybraných schválených turnajů ITTF musí být podlahovina značky a typu aktuálně schváleného ITTF.

  3.2.1.3 Potah na pálce musí být aktuálně schválen ITTF. Potah musí být připevněn takovým způsobem, aby logo ITTF a číslo ITTF (pokud bylo přiděleno), značka dodavatele a obchodní značka potahů, byly jasně viditelné na okraji nejbližšímu držátku pálky. Laky a nátěry nejsou považovány za potah pálky a nevyžadují schválení. Seznamy všech schválených a přípustných materiálů a vybavení jsou k dispozici na sekretariátu ITTF a jsou dostupné na webové stránce ITTF.

  3.2.1.4 Pro hráče na vozíčku musí být nohy stolu vzdálené nejméně 40 cm od koncové čáry stolu.

   

  3.2.2.OBLEČENÍ HRÁČŮ

  3.2.2.1 Hráčské oblečení se sestává z košile s krátkým rukávem či bez rukávů a šortek nebo sukénky či jednodílného sportovního oblečení, ponožek a hrací obuvi; ostatní součásti oblečení, jako např. teplákovou soupravu nebo její části nesmí mít hráč při hře na sobě vyjma případy, kdy to povolí vrchní rozhodčí.

  3.2.2.2 Hlavní barva dresu, sukénky nebo šortek musí být vyjma rukávů a límečku dresu jasně odlišná od barvy míčku, jímž se hraje.

  3.2.2.3 Na hráčském oblečení mohou být čísla nebo písmena na zadní straně dresu označující hráče, jeho asociaci nebo při klubových utkáních jeho klub a reklamy v souladu s předpisem 3.2.5.10. Jestliže je jméno hráče uvedeno na zadní straně dresu, musí být umístěno těsně pod límečkem.

  3.2.2.4 Jakákoliv čísla, používaná na přání organizátorů k identifikaci hráčů, mají přednost před reklamou, umístěnou ve středu zadní části dresu. Toto číslo musí být na ploše do 600 cm2.

  3.2.2.5 Jakékoliv znaky nebo ozdoby na přední straně hracího oblečení a jakékoliv předměty, které má hráč na sobě, např. šperky, nesmějí být tak nápadné nebo lesklé, aby oslňovaly soupeře.

  3.2.2.6 Na oblečení nesmějí být znaky nebo nápisy, které by mohly být urážlivé nebo škodit dobré pověsti hry.

  3.2.2.7 Všichni hráči z jednoho družstva a oba spoluhráči z téhož národního svazu při čtyřhře v soutěžích o světové, olympijské nebo paralympijské tituly musí být jednotně oblečení; výjimky je možné připustit u ponožek, obuvi (velikost, barva) a provedení reklam na oblečení. V ostatních mezinárodních soutěžích mohou mít oba spoluhráči téhož národního svazu při čtyřhře oblečení od různých výrobců, jestliže základní barvy jsou stejné a jejich národní svaz toto povolí.

  3.2.2.7a Otázku jednotného oblečení hráčů v domácích soutěžích družstev i hráčů jednoho oddílu (klubu) v soutěžích čtyřher řeší rozpis příslušné soutěže.

  3.2.2.8 Soupeři (jednotlivci či dvojice) musí hrát v dresech natolik rozdílných barev, aby je diváci snadno mohli rozlišit.

  3.2.2.9 Jestliže soupeřící hráči nebo soupeřící družstva mají podobné oblečení a nemohou se dohodnout, které družstvo se převlékne, rozhodne o tom rozhodčí losem.

  3.2.2.10 Při soutěžích o světové, olympijské nebo paralympijské tituly nebo při otevřených mezinárodních mistrovstvích musí hráči hrát v dresech a šortkách nebo sukénkách schválených jejich národním svazem.

   

  3.2.3.HRACÍ PODMÍNKY

  3.2.3.1. Hrací prostor může mít libovolný tvar, pokud je jeho minimální velikost vymezena obdélníkem o délce nejméně 14 m, šířce 7 m a výšce 5 m, přičemž 4 rohy mohou mít ohrádky. Pro vozíčkáře může být hrací prostor zmenšen, avšak nesmí být méně než 8 m dlouhý a 6 m široký. Pro soutěže veteránů může být hrací prostor zmenšen, avšak nesmí být méně než 10 m dlouhý a 5 m široký.

  3.2.3.1a Pro domácí soutěže jsou předepsány minimální rozměry hracího prostoru pro jeden stůl takto:
  Superliga: 12x7 m, výška 4 m
  Extraliga mužů: 12x6 m, výška 3,5 m
  Ostatní ligové soutěže: min.10x5 m, výška 3,5 m
  Ostatní domácí soutěže: min. 10x5m (odchylky může povolit příslušný svaz)

  3.2.3.2 Za součást vybavení každého hracího prostoru se považuje: stůl včetně síťky, tištěná čísla identifikující stůl, podlahovina, stolek a židle pro rozhodčí, počítadla stavu, koše na ručníky a míčky, ohrádky, tabulky na ohrádkách se jmény hráčů nebo asociací, malé technické zařízení na síťce.

  3.2.3.3 Hrací prostor je ohraničen ohrádkami vysokými asi 75 cm, stejné tmavé základní barvy, které oddělují hrací prostory jednotlivých stolů od sebe a také od obecenstva.

  3.2.3.4 Při soutěžích o světové, olympijské nebo paralympijské tituly musí být intenzita osvětlení, měřená ve výšce hrací plochy stolu, nejméně 1500 luxů jednotně nad celou hrací plochou a nejméně 1000 luxů v kterékoli jiné části hracího prostoru; při ostatních soutěžích musí být intenzita nejméně 1000 luxů jednotně nad hrací plochou a nejméně 600 luxů v kterékoli jiné části hracího prostoru.

  3.2.3.4a Pro domácí soutěže platí intenzita osvětlení hrací plochy měřená nad hrací plochou následovně:
  Superliga: min. 900 lx
  Extraliga mužů a žen: min. 800 lx
  Ostatní ligové soutěže: min. 700 lx
  Ostatní domácí soutěže: min. 600 lx
  Pro ostatní části hracího prostoru je stanovena minimální intenzita osvětlení 500 lx. Řídící svazy mají právo si rozpisem dané soutěže předepsané hodnoty upravit, nikdy by ale neměla intenzita osvětlení hrací plochy klesnout pod 500 lx.

  3.2.3.5 Hraje-li se na více stolech, musí být úroveň osvětlení na všech stejná a úroveň osvětlení v pozadí hrací místnosti nesmí být vyšší než nejnižší úroveň v hracím prostoru.

  3.2.3.6 Světelné zdroje musí být nejméně 5 m nad podlahou.

  3.2.3.6.a Pro domácí soutěže musí být světelné zdroje umístěny nejméně 3 m vysoko nad podlahou.

  3.2.3.7 Pozadí stolu musí být celkově tmavé; nesmějí tam být ani silné světelné zdroje ani nezakrytá okna nebo jiné otvory, jimiž proniká denní světlo.

  3.2.3.8 Podlaha nesmí být světlá, lesklá nebo kluzká a musí být pružná. Pevný povrch podlahy je přípustný pro soutěže vozíčkářů.

  3.2.3.8.1 V soutěžích o světové, olympijské a paralympijské tituly musí být podlaha ze dřeva nebo syntetického materiálu značky a typu schváleného ITTF.

  3.2.3.9 Malé technické zařízení na síťce je považováno za součást síťky a musí být připevněno takovým způsobem, aby neovlivňovalo hru.

   

  3.2.4.KONTROLA PÁLEK

  3.2.4.1. Každý hráč zodpovídá za to, že potah na jeho pálce je přilepený lepidlem, které neobsahuje škodlivá těkavá rozpouštědla.

  3.2.4.2 „Centrum kontroly pálek“ se ustanoví na všech mistrovstvích světa, olympijských a paralympijských soutěžích a jiných vybraných turnajích ITTF a může být ustanoveno i na kontinentálních a regionálních soutěžích.

  3.2.4.2.1 „Centrum“ provádí testování pálek v souladu se způsobem stanoveným Výkonnou radou ITTF na základě doporučení „Komise pro hrací vybavení“ a „Komise rozhodčích“, aby bylo zajištěno, že pálky splňují všechny předpisy ITTF, mimo jiné včetně rovinatosti, tloušťky potahů pálky, rovnoměrné tloušťky a spojitosti vrstev a přítomnosti škodlivých nebo těkavých látek.

  3.2.4.2.2 Kontrola pálky se obvykle provádí před zápasem. Pozápasové testy se provádějí pouze v případě, že pálka nebyla včas předložena ke kontrole před zápasem nebo v případě testů či kontrol, které nebylo možno provést před zápasem.

  3.2.4.2.3 Pálky shledané jako nevyhovující při kontrole před zápasem nemohou být použity v soutěži, avšak mohou být nahrazeny náhradní pálkou, která, pokud to dovolí čas, může být okamžitě testována, pokud ne, podléhá kontrole po zápase. V případě, že pálka nevyhovuje kontrole po zápase, hráč s nevyhovující pálkou bude vystaven postihu.

  3.2.4.2.4 Všichni hráči mají právo nechat si dobrovolně zkontrolovat své pálky před zápasem bez jakýchkoli postihů.

  3.2.4.3 Po čtyřech proviněních v kterémkoli aspektu kontroly pálek v průběhu čtyř let může hráč dokončit turnaj či utkání, ale následně mu bude Výkonnou radou ITTF pozastavena činnost na 12 měsíců.

  3.2.4.3.1 ITTF musí hráče o pozastavení činnosti informovat písemně.

  3.2.4.3.2 Hráč, kterému byla pozastavena činnost, se může odvolat k ITTF Tribunálu do 21 dnů od obdržení vyrozumění o pozastavení činnosti. Odvolání nemá odkladný účinek.

  3.2.4.3.2a Pro domácí soutěže sankce určí Směrnice o kontrole pálek.

  3.2.4.4 ITTF je zodpovědná za vedení registru všech nevyhovujících výsledků kontrol pálek od 1.září 2010.

  3.2.4.4a Pro domácí soutěže způsob evidence kontroly pálek určí Směrnice o kontrole pálek.

  3.2.4.5 Musí být zajištěn dobře větraný prostor pro lepení potahů na pálky. V žádném jiném prostoru hracích i přilehlých místností („playing venue“) není povoleno používat tekutá lepidla.
  „Playing venue“ znamená tu část budovy, která se využívá pro stolní tenis a s ním spojené aktivity, včetně vybavení a veřejných prostor.

   

  3.2.5.REKLAMY A ZNAČENÍ

  3.2.5.1. V hracím prostoru smějí být reklamy umístěny pouze na vybavení uvedené v předpisu 3.2.3.2 nebo na hráčském či rozhodcovském oblečení nebo na hráčově čísle a k reklamním účelům nesmí být použito zvláštních přídavných panelů.

  3.2.5.1.1 Reklamy a značení uvnitř nebo v blízkosti hracího prostoru, na hracím oblečení nebo číslech či rozhodcovském oblečení, nesmí být na tabákové výrobky, alkoholické nápoje, škodlivé látky nebo nelegální produkty a musí být bez negativní diskriminace či konotace na základě rasy, xenofobie, pohlaví, náboženství, postižení nebo jiných forem diskriminace; v případě soutěží neorganizovaných výlučně pro hráče do 18 let věku, může ITTF povolit reklamy či značení na nedestilované alkoholické nápoje na vybavení a příslušenství v hracím prostoru či vedle něj, pokud to místní zákony dovolují.

  3.2.5.2 Na olympijských a paralympijských hrách podléhá použití reklam na hracím vybavení, na ošacení hráčů a na ošacení rozhodčích směrnicím MOV, respektive Mezinárodního paralympijského výboru.

  3.2.5.3 S výjimkou reklam s technologií LED a podobných zařízení na ohrádkách po stranách hracího prostoru se nesmí svítivých nebo světélkujících nebo lesklých barev používat nikde uvnitř hracího prostoru. Barva pozadí na ohrádkách musí zůstat tmavá.

  3.2.5.3.1 Reklamy na ohrádkách s technologií LED se nemohou během zápasu změnit z tmavé na světlou a naopak.

  3.2.5.3.2 LED diody a podobná zařízení na ohrádkách nesmí být natolik svítivé, aby vyrušovaly hráče během zápasu, a nesmí se změnit, je-li míček ve hře.

  3.2.5.3.3 Reklamy s technologií LED a podobná zařízení se nesmí použít bez předchozího souhlasu ITTF.

  3.2.5.4 Písmena nebo znaky na vnitřních stranách ohrádek musí být jasně odlišné od barvy míčku s nímž se hraje, mohou být maximálně dvoubarevné a nesmějí být vyšší než 40 cm;

  3.2.5.5 Na podlaze hracího prostoru může být nejvýše 6 reklam; takové reklamy:

  3.2.5.5.1 mohou být 2 na každém konci o celkové ploše 5 m2 a jedna na každé straně stolu na celkové ploše nejvýše 2,5 m2;

  3.2.5.5.2 jež jsou na koncích, nesmí být méně než 3 m od koncové čáry stolu vedle označení;

  3.2.5.5.3 musí mít stejnou jednotnou barvu odlišnou od barvy používaného míčku, pokud nebyly předem s ITTF dohodnuty jiné barvy;

  3.2.5.5.4 nesmí významně měnit povrchové tření podlahy;

  3.2.5.5.5 se musí skládat pouze z loga, slovního označení nebo jiných ikon a nezahrnují žádné pozadí

  3.2.5.6 Reklamy na stole musí splňovat následující požadavky:

  3.2.5.6.1 Na každé polovině boční části desky stolu a na koncových částech stolu muže být jedna trvalá reklama výrobce nebo dodavatele a logo.

  3.2.5.6.2 Na každé polovině boční části desky stolu a na koncových částech stolu muže také být jedna dočasná reklama výrobce nebo dodavatele a logo.

  3.2.5.6.3 Každá trvalá a dočasná reklama může být nejvýše 60 cm dlouhá.

  3.2.5.6.4 Dočasné reklamy musí být jasně odděleny od jakýchkoli trvalých reklam.

  3.2.5.6.5 Reklamy nesmějí být na jiné dodavatele vybavení pro stolní tenis.

  3.2.5.6.6 Žádná reklama ani logo, jméno stolu ani jméno výrobce či dodavatele stolů nesmí být umístěny na spodní konstrukci stolu, s výjimkou, je-li výrobce nebo dodavatel hlavním sponzorem turnaje.

  3.2.5.7 Na síťkách mohou být 2 dočasné reklamy, které musí být jasně odlišné od barvy míčku s nímž se hraje a musí být více než 3 cm od horní pásky síťky; reklamami umístěnými na částech síťky v rámci jejího vertikálního přesahu postranních čar musí být logo, ochranná známka nebo jiné ikony.

  3.2.5.8 Na stolcích rozhodčích a na ostatním vybavení uvnitř hracího prostoru smějí být reklamy na jakémkoliv místě na celkové ploše do 750 cm2.

  3.2.5.9 Reklamy na oblečení hráčů mohou být pouze:

  3.2.5.9.1 běžná značka výrobce, jeho znak nebo název na ploše nejvýše 24 cm2;

  3.2.5.9.2 nejvýše 6 reklam zřetelně od sebe oddělených na celkové ploše do 600 cm2, umístěných na přední nebo boční straně nebo na rameni dresu, přičemž mohou být maximálně 4 reklamy na přední straně;

  3.2.5.9.3 nejvýše 2 reklamy na ploše nejvýše 400 cm2 na zadní straně dresu;

  3.2.5.9.4 nejvýše dvě reklamy na celkové ploše do 120 cm2 jen na přední a boční straně na šortkách nebo sukénce.

  3.2.5.10 Reklamy na startovních číslech hráčů mohou být na celkové ploše do 100 cm2; pokud nejsou čísla použita, může být využito dočasných reklam pro turnajové sponzory na celkové ploše do 100 cm2.

  3.2.5.11 Reklamy na úborech rozhodčích mohou být na ploše nejvýše 40 cm2.

   

  3.2.6.DOPINGOVÁ KONTROLA

  3.2.6.1 Všichni hráči, kteří se účastní mezinárodních soutěží, včetně soutěží mládeže, jsou povinni se podrobit testování na použití dopingu prováděného ITTF, členskou asociaci hráče nebo jinou antidopingovou organizací odpovědnou za testování na příslušné soutěži.

   

  3.2.7.TABLE TENNIS REVIEW

  3.2.7.1 Může být použit elektronický kontrolní systém stolního tenisu (TTR), který vstoupí v platnost, když hráč podá námitku proti rozhodnutí odpovědného rozhodčího zápasu ve skutkové otázce. TTR poskytne přehrání okolností vedoucích k rozhodnutí, které je předmětem přezkumu, přičemž konečné rozhodnutí o odvolání učiní rozhodčí TTR.

   

  3.3.ROZHODČÍ

   

  3.3.1.VRCHNÍ ROZHODČÍ

  3.3.1.1. 3.3.1.1 Pro každou soutěž jako celek je nutno jmenovat vrchního rozhodčího a je třeba ho představit účastníkům, popř. kapitánům družstev a sdělit jim, kde je jeho stanoviště po dobu soutěže.

  3.3.1.2 Vrchní rozhodčí zodpovídá za:

  3.3.1.2.1 vylosování soutěže;

  3.3.1.2.2 zpracování časového plánu soutěže;

  3.3.1.2.3 jmenování rozhodčích, asistentů rozhodčích a rozhodčích pro počítání úderů

  3.3.1.2.4 vedení instruktážní schůzky rozhodčích před zahájením turnaje;

  3.3.1.2.5 kontrolu oprávnění startu hráčů v příslušné soutěži;

  3.3.1.2.6 rozhodování, zda má být hra přerušena v případě nepředvídaných okolností;

  3.3.1.2.7 rozhodování, zda hráči smějí opustit hrací prostor v průběhu zápasu;

  3.3.1.2.8 rozhodování, zda může být prodloužena doba stanovená pro rozehrávání;

  3.3.1.2.9 rozhodování, zda hráči smějí hrát zápas v teplácích;

  3.3.1.2.10 rozhodování ve všech otázkách týkajících se výkladu pravidel a předpisů včetně přípustnosti oblečení a ostatního vybavení a hracích podmínek;

  3.3.1.2.11 rozhodování, zda a kde mohou hráči trénovat při nepředvídaném přerušení hry;

  3.3.1.2.12 výkon disciplinární pravomoci při špatném chování hráčů nebo při jiných porušeních předpisů.

  3.3.1.3 Jsou-li se souhlasem turnajového výboru některé povinnosti vrchního rozhodčího přeneseny na jiné osoby, musí být účastníci, popř. též kapitáni družstev, seznámeni s odpovědností a se stanovištěm těchto osob.

  3.3.1.4 Vrchní rozhodčí nebo jeho odpovědný zástupce, určený k vykonávání funkce po dobu nepřítomnosti vrchního rozhodčího, musí být přítomen po celou dobu soutěže.

  3.3.1.5 Vrchní rozhodčí může, uzná-li to za nezbytné, kdykoliv vyměnit rozhodčího, asistenta rozhodčího nebo rozhodčího pro počítání úderů při hře podle pravidla o časovém limitu; nesmí však změnit rozhodnutí, které tento rozhodčí učinil ve skutkové otázce v mezích své pravomoci.

  3.3.1.6 Hráči spadají pod pravomoc vrchního rozhodčího od okamžiku, kdy se dostaví do místa konání soutěže (haly), až do okamžiku, kdy toto místo opustí.

   

  3.3.2.ROZHODČÍ, ASISTENT ROZHODČÍHO, ROZHODČÍ PRO POČÍTÁNÍ ÚDERŮ A ROZHODČÍ TTR

  3.3.2.1. Pro každý zápas musí být ustanoven rozhodčí a asistent rozhodčího.

  3.3.2.1a Pro domácí soutěže se ustanovení asistenta rozhodčího podle předpisu 3.3.2.1 jen doporučuje; pokud není ustanoven asistent rozhodčího, zajišťuje rozhodčí i všechny jeho úkoly podle předpisů 3.3.2.4. Pro počítání úderů při hře podle pravidla o časovém limitu však musí být vždy ustanovena další osoba.

  3.3.2.2 Rozhodčí sedí nebo stojí v úrovni síťky a asistent rozhodčího sedí přímo proti němu na druhé straně stolu.

  3.3.2.3 Rozhodčí zodpovídá za:

  3.3.2.3.1 kontrolu přípustnosti hracího vybavení a hracích podmínek a ohlášení jakékoliv závady vrchnímu rozhodčímu;

  3.3.2.3.2 namátkový výběr míčku podle ustanovení předpisů 3.4.2.1.1-2;

  3.3.2.3.3 losování o právo zvolit pořadí podání, příjmu a stranu;

  3.3.2.3.4 rozhodnutí, zda požadavky pravidla o podání mohou být zmírněny pro tělesně postiženého hráče;

  3.3.2.3.5 kontrolu dodržování správného pořadí při podání a příjmu, za správné střídání stran a za opravení případných chyb;

  3.3.2.3.6 rozhodnutí o každém míči, zda za něj udělí „bod“, či zda nařídí „nový míč“;

  3.3.2.3.7 hlášení stavu zápasu v souladu se stanoveným postupem;

  3.3.2.3.8 přechod na hru podle pravidla o časovém limitu po uplynutí předepsaného času;

  3.3.2.3.9 zajištění dodržování plynulosti hry;

  3.3.2.3.10 zásahy při porušení předpisů o poskytování rad a o správném chování;

  3.3.2.3.10a Předpis 3.3.2.3.10 platí v domácích soutěžích jen tehdy, je-li rozhodčí držitelem některé z licencí B, A, NU, NR nebo IU. Jinak tuto pravomoc přebírá vrchní rozhodčí utkání, rovněž je-li držitelem některé z těchto licencí.

  3.3.2.3.11 rozhodnutí losem, který hráč, dvojice nebo družstvo se musí převléknout, pokud soupeřící hráči nebo družstva mají podobné oblečení a nemohou se dohodnout, kdo se převlékne;

  3.3.2.3.12 zajištění, že v hracím prostoru jsou pouze oprávněné osoby.

  3.3.2.4 Asistent rozhodčího:

  3.3.2.4.1 rozhoduje o tom, zda se míček ve hře dotkl hrany stolu, která je k němu nejblíže;

  3.3.2.4.2 upozorní rozhodčího na porušení předpisů o poskytování rad nebo o nesprávném chování;

  3.3.2.5 Buď rozhodčí nebo asistent rozhodčího může:

  3.3.2.5.1 rozhodnout, že podání hráče je nesprávné;

  3.3.2.5.2 rozhodnout, že se míček při podání, které bylo jinak správně provedeno, při letu přes síťku dotkl síťky;

  3.3.2.5.3 rozhodnout, že hráč míčku brání v dopadu;

  3.3.2.5.4 rozhodnout, že došlo k takovému porušení podmínek pro hru, že by to mohlo ovlivnit výsledek míče;

  3.3.2.5.5 měřit čas, určený pro rozehrávání před začátkem zápasu, pro vlastní hru a pro schválené přestávky;

  3.3.2.6 Buď asistent rozhodčího nebo jiný přivolaný rozhodčí plní funkci počítače úderů v okamžiku, kdy se hraje podle pravidla o časovém limitu. Tento „počítač úderů” počítá údery přijímajícího hráče nebo hráčů (ve čtyřhře).

  3.3.2.7 Rozhodnutí, které učiní asistent rozhodčího v souladu s ustanovením předpisu 3.3.2.5, nemůže rozhodčí změnit.

  3.3.2.8 Pokud je v provozu kontrolní systém stolního tenisu (TTR), může být rozhodnutí rozhodčího nebo asistenta rozhodčího zrušeno rozhodčím TTR.

  3.3.2.9 Hráči spadají pod pravomoc rozhodčího od okamžiku, kdy se dostaví do hracího prostoru, až do okamžiku, kdy hrací prostor opustí.

   

  3.3.3.NÁMITKY

  3.3.3.1 Žádná dohoda hráčů v soutěžích jednotlivců, popř. kapitánů v soutěžích družstev nemůže změnit rozhodnutí příslušného rozhodčího, asistenta rozhodčího či rozhodčího pro počítání úderů o skutkové otázce ani rozhodnutí příslušného vrchního rozhodčího ve věci výkladu pravidel a předpisů ani rozhodnutí příslušného turnajového výboru o otázkách vedení turnaje nebo utkání.

  3.3.3.2 Proti rozhodnutí příslušného rozhodčího ve skutkové otázce ani proti rozhodnutí vrchního rozhodčího o výkladu pravidel nebo předpisů nelze podávat námitky.

  3.3.3.3 Pokud je v provozu kontrolní systém stolního tenisu (TTR), lze se proti rozhodnutí odpovědného rozhodčího zápasu ve skutkové otázce odvolat k rozhodčímu TTR, přičemž rozhodnutí rozhodčího TTR je konečné.

  3.3.3.4 Proti rozhodnutí rozhodčího, asistenta rozhodčího nebo rozhodčího pro počítání úderů o výkladu pravidel lze podat námitky vrchnímu rozhodčímu; rozhodnutí vrchního rozhodčího je konečné.

  3.3.3.5 Proti rozhodnutí vrchního rozhodčího o otázkách turnaje nebo utkání, které nejsou upraveny pravidly ani předpisy pro soutěže, lze podat námitky turnajovému výboru; rozhodnutí turnajového výboru je konečné.

  3.3.3.6 V soutěži jednotlivců může podat námitky jen hráč zúčastněný v zápase, jehož se námitky týkají; v soutěžích družstev může podat námitky jen kapitán družstva zúčastněného v utkání, jehož se námitky týkají.

  3.3.3.7 Problémy, týkající se výkladu pravidel, které vzniknou z rozhodnutí vrchního rozhodčího nebo problémy, týkající se řízení turnaje nebo utkání, které vzniknou z rozhodnutí turnajového výboru, může hráč nebo příslušný kapitán družstva postoupit prostřednictvím svého národního svazu k posouzení komisi ITTF pro pravidla.

  3.3.3.8 Komise ITTF pro pravidla vydá stanovisko jako vodítko pro budoucí rozhodnutí a proti tomuto stanovisku může národní svaz také podat protest k Radě ITTF nebo ke kongresu ITTF; to však nemůže ovlivnit konečnou platnost rozhodnutí odpovědného vrchního rozhodčího nebo turnajového výboru.

   

  3.4.ŘÍZENÍ ZÁPASU

   

  3.4.1.HLÁŠENÍ STAVU

  3.4.1.1. Rozhodčí hlásí stav při dosažení „bodu“ bezprostředně po skončení „míče“ nebo ihned jakmile je to praktické (utiší se potlesk nebo jiný hluk natolik, aby bylo hlášení slyšet).

  3.4.1.1.1 Rozhodčí hlásí stav zápasu v průběhu sady tak, že nejdříve ohlásí počet bodů hráče (nebo dvojice), který(á) má podávat v příštím „míči“, a pak počet soupeřových bodů;

  3.4.1.1.2 Na začátku sady a při každé změně podání rozhodčí ukáže na příštího podávajícího hráče a po ohlášení stavu může také oznámit jeho jméno.

  3.4.1.1.3 Na konci sady ohlásí rozhodčí nejprve počet bodů vítěze a počet bodů poraženého; může ohlásit jméno hráče (nebo dvojice), který(á) sadu vyhrál(a)

  3.4.1.2 Vedle hlášení stavu může rozhodčí svá rozhodnutí signalizovat i pohyby rukou (příloha „A“).

  3.4.1.2.1 Po dosažení „bodu“ může zvednout paži, která je blíže hráči nebo dvojici, která získala „bod“ tak, že rameno je ve vodorovné poloze a předloktí v poloze svislé, ruka sevřená v pěst směřuje nahoru.

  3.4.1.2.2 Při ohlášení nového míče z jakéhokoli důvodu může zvednout ruku nad hlavu, aby tím dal najevo, že míč skončil.

  3.4.1.3 Stav zápasu a při hře podle pravidla o časovém limitu se počet úderů hlásí v jazyce anglickém nebo v jiném jazyce přijatelném pro oba hráče (nebo pro obě dvojice) a pro rozhodčího.

  3.4.1.4 Stav zápasu se ukazuje na mechanických nebo elektrických ukazatelích stavu skóre. Na ukazatele stavu skóre musí dobře vidět hráči i obecenstvo.

  3.4.1.5 Žlutá karta bude umístěna na ukazateli stavu skóre nebo v jeho blízkosti na straně hráče, který byl napomínán za nevhodné chování.

   

  3.4.2.HRACÍ VYBAVENÍ

  3.4.2.1. Hráči si nesmějí vybírat míček v hracím prostoru.

  3.4.2.1.1. Kde je to možné, má být hráčům dána příležitost, aby si vybrali jeden nebo více míčků ještě, než vstoupí do hracího prostoru; zápas se pak hraje míčkem určeným oběma soupeři.

  3.4.2.1.2 Nedošlo-li k výběru míčků před vstupem hráčů do hracího prostoru, nebo se soupeři nemohou shodnout, který míček se použije, hraje se zápas s míčkem, který rozhodčí náhodně vybere z krabice míčků, určených pro soutěž

  3.4.2.1.3 Dojde-li k poškození míčku v průběhu zápasu, bude vyměněn míčkem, který byl vybrán před zápasem nebo bude nahrazen míčkem, náhodně vybraným rozhodčím z míčků určených pro danou soutěž.

  3.4.2.2 Potah na pálce musí být použit ve stejné podobě, v jaké byl schválen ITTF, bez jakýchkoli fyzikálních, chemických či jiných úprav, které mění nebo upravují jeho herní vlastnosti, tření, vzhled, barvu, strukturu, povrch apod., zejména nesmí být použity žádné přísady pro jeho úpravu.

  3.4.2.3 Při kontrole pálek musí být pálka vyhovující ve všech parametrech testů.

  3.4.2.4 Pálku nelze vyměnit v průběhu zápasu s výjimkou případu, kdy je pálka náhodně poškozena takovým způsobem, že s ní nelze pokračovat ve hře. Stane-li se takový případ, poškozená pálka se ihned vymění jinou pálkou, kterou má hráč s sebou v hracím prostoru, nebo pálkou, která mu bude do hracího prostoru podána.

  3.4.2.5 Pokud rozhodčí neschválil jiný postup, hráči jsou povinni při přestávkách ponechat pálky na stole. Je-li však pálka připevněna k ruce, rozhodčí povolí hráči ponechat pálku připevněnou k ruce i během přestávky.

   

  3.4.3.ROZEHRÁVÁNÍ

  3.4.3.1 Hráči mají právo rozehrát se na stole, na němž se bude zápas hrát, po dobu do 2 minut bezprostředně před začátkem zápasu, ne však během pravidelných přestávek; dobu určenou pro rozehrávání lze prodloužit pouze se svolením vrchního rozhodčího.

  3.4.3.2 Při nepředvídaném přerušení hry může vrchní rozhodčí dovolit hráčům trénovat na kterémkoliv stole včetně stolu, na němž se zápas hraje.

  3.4.3.3 Hráčům se musí dát přiměřená příležitost, aby se seznámili s hracím vybavením, s nímž mají hrát, a aby si je vyzkoušeli; to je však samo o sobě neopravňuje k více než několika málo výměnám pro rozehrání před znovuzahájením hry po nahrazení rozbitého míčku nebo poškozené pálky.

   

  3.4.4.PŘESTÁVKY VE HŘE

  3.4.4.1. Hra musí být plynulá v průběhu celého zápasu, každý hráč však má právo na:

  3.4.4.1.1 přestávku trvající ne déle než 1 minutu mezi jednotlivými sadami zápasu;

  3.4.4.1.2 krátké přestávky pro utření ručníkem po každých dosažených 6 bodech od začátku každé sady a při změně stran v poslední možné sadě zápasu.

  3.4.4.2 Hráč nebo dvojice (při čtyřhře) má právo na jednu přestávku (time-out) v trvání nejvýše 1 minuty v průběhu zápasu.

  3.4.4.2.1 V soutěžích jednotlivců o přestávku (time-out) žádá hráč nebo dvojice (při čtyřhře) nebo poradce nebo trenér. V soutěžích družstev o přestávku (time-out) žádá hráč, dvojice nebo kapitán družstva.

  3.4.4.2.2 Jestliže hráč nebo dvojice (při čtyřhře) a poradce nebo trenér se nedohodnou, má-li být požádáno o přestávku (time-out), konečné rozhodnutí bude učiněno hráčem nebo dvojicí (v soutěži jednotlivců) a kapitánem (v soutěži družstev).

  3.4.4.2.3 přestávku (time-out) si lze vyžádat pouze mezi jednotlivými míči v sadě, a to signalizací písmene „T“ oběma rukama.

  3.4.4.2.4 je-li vyžádána platná přestávka (time-out), rozhodčí přeruší hru a zvedne bílou kartu na straně hráče nebo dvojice (při čtyřhře), která si přestávku (time-out) vyžádala. Bílou kartu nebo jiný vhodný ukazatel pak položí na polovinu hrací plochy toho hráče nebo dvojice, která si přestávku vyžádala.

  3.4.4.2.5 Bílá karta nebo vhodný ukazatel se odstraní z hrací plochy v okamžiku, kdy hráč nebo dvojice, která si vyžádala přestávku, je připravena ke hře nebo nejdéle po uplynutí 1 minuty.

  3.4.4.2.6 Jestliže je vyžádána přestávka (time-out) současně u obou soupeřících hráčů nebo dvojic (při čtyřhře), bude hra znovu zahájena v okamžiku, kdy oba hráči nebo obě dvojice jsou připraveni(y) ke hře, nejdéle však po uplynutí 1 minuty. V dalším průběhu tohoto zápasu již nemá nikdo právo si vyžádat přestávku (time-out).

  3.4.4.3 Zápasy v utkání, které následují po sobě, se budou hrát bez přerušení; výjimkou je, kdy hráč, který právě dohrál, má nastoupit k následnému zápasu, si může vyžádat až 5 minut přestávku.

  3.4.4.4 Vrchní rozhodčí může povolit hráči, který se stane v důsledku nehody dočasně nezpůsobilý ke hře, přerušení hry na co nejkratší dobu, která nesmí v žádném případě přesáhnout 10 minut, a to jen když podle jeho názoru přerušení nebude znamenat nepatřičnou nevýhodu pro soupeře.

  3.4.4.5 Přerušení se nesmí povolit, jestliže tělesná nezpůsobilost hráče existovala nebo mohla být očekávána již před začátkem zápasu nebo jestliže je důsledkem vypětí sil v zápase. Nezpůsobilost ke hře (jako např. křeč nebo vyčerpání), která je důsledkem nedostatečné tělesné připravenosti hráče nebo důsledkem způsobu, jakým byla hra vedena, není důvod k přerušení hry. Přerušení lze povolit jen při nezpůsobilosti vyvolané nehodou, např. při zranění způsobeném pádem.

  3.4.4.6 Dojde-li ke krvácení kohokoli v hracím prostoru, musí být hra okamžitě přerušena a nesmí být znovu zahájena dříve, než příslušná osoba bude lékařsky ošetřena a než budou z hracího prostoru odstraněny všechny stopy krve.

  3.4.4.7 V průběhu zápasu musí hráči zůstat uvnitř nebo v blízkosti hracího prostoru; výjimky může povolit vrchní rozhodčí. V přestávkách mezi sadami a v průběhu přestávek (time-out) se hráči nesmějí vzdálit více než 3 metry od hracího prostoru pod dohledem rozhodčího.

   

  3.5.DISCIPLINÁRNÍ PŘEDPISY

   

  3.5.1.RADY HRÁČŮM

  3.5.1.1. V soutěži družstev mohou hráči přijímat rady od kohokoli, kdo je oprávněn zdržovat se v blízkosti hracího prostoru.

  3.5.1.2 V soutěži jednotlivců může hráč nebo dvojice (ve čtyřhře) přijímat rady jen od jedné osoby, předem určené a oznámené rozhodčímu; vyjma případy, kdy spoluhráči ve čtyřhře jsou z různých národních svazů; pak každý z nich může určit jednoho poradce, ale při posuzování podle pravidla 3.5.1 a 3.5.2 se posuzují jako jeden celek. Jestliže dává rady nějaká jiná, neoprávněná osoba, rozhodčí jí ukáže červenou kartu a vykáže ji z blízkosti hracího prostoru.

  3.5.1.3 Hráči mohou přijímat rady kdykoli vyjma v průběhu míčů (během hry) za předpokladu nenarušení kontinuity hry (3.4.4.1); jestliže jakákoli oprávněná osoba poskytuje rady nedovoleně, rozhodčí jí ukáže žlutou kartu jako napomenutí s tím, že každý další takový přestupek povede k jejímu vykázání od hracího prostoru.

  3.5.1.4. Jestliže i po napomenutí kdokoli v témže utkání družstev nebo v témže zápase soutěže jednotlivců nedovoleným způsobem radí, rozhodčí mu ukáže červenou kartu a vykáže ho z blízkosti hracího prostoru, a to bez ohledu na to, zda to byla táž osoba, která byla napomenuta, či nikoli.

  3.5.1.5 V utkání družstev nesmí být osobě vykázané pro nedovolené poskytování rad od hracího prostoru povoleno se vrátit do konce utkání, taktéž nemůže být nahrazena jiným „rádcem“; vyjma případ, že jde o hráče, který má nastoupit ke hře; v soutěži jednotlivců nesmí být takové osobě povoleno se vrátit do konce zápasu.

  3.5.1.6. Jestliže by se osoba vykázaná pro nedovolené poskytování rad odmítla vzdálit nebo jestliže se vrátila před koncem utkání družstev nebo zápasu v soutěži jednotlivců, rozhodčí přeruší hru a ohlásí případ vrchnímu rozhodčímu.

  3.5.1.7 Tyto předpisy se vztahují jen na poskytování rad při hře a nesmějí bránit hráči nebo kapitánovi podat námitky nebo mu bránit poradit se s tlumočníkem nebo s představitelem svého národního svazu ve věci výkladu rozhodnutí o pravidlech nebo předpisech.

   

  3.5.2.NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ

  3.5.2.1. Hráči a trenéři nebo jiní poradci musí upustit od chování, které může nečestně působit na soupeře, urážet diváky nebo škodit dobré pověsti sportu. Takovými případy jsou nadávky, úmyslné rozbití míčku, úmyslné vyhození míčku z hracího prostoru, kopnutí do stolu nebo do ohrádek a nevážnost k rozhodčím.

  3.5.2.2 Jestliže dojde kdykoliv ze strany hráče, trenéra nebo jiného poradce k závažnému provinění, rozhodčí přeruší hru a ohlásí případ okamžitě vrchnímu rozhodčímu; za méně závažné první provinění ukáže viníkovi žlutou kartu jako napomenutí s tím, že jakékoliv opakování povede k potrestání.

  3.5.2.3 S výjimkou ustanovení předpisu 3.5.2.2 a 3.5.2.5 platí, jestliže hráč, který už byl napomínán, se dopustí druhého přestupku v tomtéž zápasu jednotlivců nebo v tomtéž utkání družstev, rozhodčí přizná jeden bod soupeři viníka a za další přestupek dva body, v obou případech ukáže společně žlutou a červenou kartu.

  3.5.2.3a Předpis 3.5.2.3 platí v domácích soutěžích jen tehdy, je-li rozhodčí držitelem některé z licencí B, A, NU, NR nebo IU. Jinak tuto pravomoc přebírá vrchní rozhodčí utkání, rovněž je-li držitelem některé z těchto licencí.

  3.5.2.4 Jestliže hráč, proti němuž byly v témže zápase jednotlivců nebo v tomtéž utkání družstev uděleny 3 trestné body, pokračuje v nevhodném chování, rozhodčí přeruší hru a ohlásí případ okamžitě vrchnímu rozhodčímu.

  3.5.2.5 Pálku nelze vyměnit v průběhu zápasu s výjimkou případu, kdy je pálka náhodně poškozena takovým způsobem, že s ní nelze pokračovat ve hře. Jestliže hráč v zápase jednotlivců vymění pálku bez oznámení, rozhodčí přeruší hru a ohlásí případ vrchnímu rozhodčímu.

  3.5.2.6 Napomenutí nebo trest, který je udělen jednomu z hráčů ve čtyřhře, platí pro oba hráče této dvojice. Neplatí však pro neprovinivšího se hráče potrestané dvojice v jeho následných individuálních zápasech v témže utkání družstev. Při zahájení zápasu ve čtyřhře v utkání družstev pro oba hráče platí dosud nejvýše udělený trest jednomu z obou hráčů čtyřhry z předchozích jejich zápasů tohoto utkání.

  3.5.2.7 S výjimkou ustanovení předpisu 3.5.2.2 platí, že jestliže se trenér nebo jiný poradce, který už byl napomínán, dopustí dalšího přestupku v tomtéž zápase jednotlivců nebo v tomtéž utkání družstev, rozhodčí mu ukáže červenou kartu a vykáže ho z blízkosti hracího prostoru do konce utkání družstev nebo v soutěži jednotlivců do konce zápasu.

  3.5.2.8 Vrchní rozhodčí je oprávněn vyloučit hráče z daného zápasu, z utkání družstev, z příslušné disciplíny nebo z celé soutěže za závažně nečestné nebo urážlivé chování bez ohledu na to, zda mu bylo ohlášeno rozhodčím nebo nikoli, vrchní rozhodčí při tom ukáže červenou kartu; u méně závažných prohřešků, které nejsou důvodem k diskvalifikaci, se může vrchní rozhodčí rozhodnout ohlásit prohřešek ITTF Integrity Unit (Jednotka ITTF pro bezúhonnost).

  3.5.2.9 Je-li hráč vyloučen ze dvou zápasů soutěže družstev nebo soutěže jednotlivců, musí být automaticky vyloučen z příslušné soutěže družstev nebo z příslušné soutěže jednotlivců.

  3.5.2.9a V domácích soutěžích rozhodne o trestu vyloučeného hráče příslušný svaz, popř. disciplinární komise svazu.

  3.5.2.10 Vrchní rozhodčí má právo vyloučit kohokoliv po zbytek soutěže, kdo byl v průběhu dané soutěže dvakrát vykázán z hracího prostoru.

  3.5.2.11 Je-li hráč diskvalifikován ze soutěže nebo turnaje, automaticky pozbývá příslušného dosaženého titulu, medaile, peněžité odměny nebo bodů do žebříčku.

  3.5.2.12 Případy velmi závažného nevhodného chování musí být oznámeny národnímu svazu viníka.

  3.5.2.13 Za závažné, opakované nebo trvající porušení jakéhokoli ustanovení podle článku 3.5.2 může oddělení ITTF pro integritu přijmout další opatření a požádat o uložení jedné nebo více sankcí podle Řádu ITTF pro integritu nebo Řádu tribunálu ITTF.

   

  3.5.3.SPRÁVNÉ VYSTUPOVÁNÍ

  3.5.3.1. Hráči, trenéři a rozhodčí musí dbát na dobrou prezentaci sportu a udržet svou čestnost upuštěním od jakýchkoli pokusů o ovlivňování soutěží v rozporu s etikou sportu.

  3.5.3.1.1 Hráči musí vynaložit maximální úsilí vyhrát zápas a neodstoupit ze zápasu s výjimkou, kdy důvodem je nemoc nebo zranění.

  3.5.3.1.2 Hráči, trenéři a rozhodčí se nesmí účastnit jakékoli formy sázení spojené s jejich vlastními zápasy a soutěžemi.

  3.5.3.2 Hráč, který úmyslně nedodrží tyto zásady, bude potrestán celým nebo částečným odebráním peněžité výhry (prize money) a/nebo zastavením činnosti v soutěžích ITTF.

  3.5.3.3 V případě dokázané spoluviny některého poradce nebo funkcionáře se očekává, že příslušná členská asociace uplatní disciplinární důsledky.

  3.5.3.4 Za závažné, opakované nebo trvající porušení jakéhokoli ustanovení podle článku 3.5.3 může oddělení ITTF pro integritu přijmout další opatření a požádat o uložení jedné nebo více sankcí podle Řádu ITTF pro integritu nebo Řádu tribunálu ITTF.